Aktuality


05.04.2017 publikoval Lukáš Hejkrlík

Upozornění pro plátce DPH

Vážení klienti, finanční úřady jsou nyní již velmi striktní s předepisováním pokut za pozdní podání kontrolního hlášení, respektive pokuty za pozdní podání, předepisuje automaticky software finanční správy. Právnické osoby mají dle § 101e odst. 1) Zákona o DPH zasílat hlášení do 25. dne po skončení kalendářního měsíce tzn., že pokud tento 25. den připadne na sobotu, neděli či svátek, i tak musí právnické osoby mít hlášení zaslané. V případě zaslání hlášení o den později, se vystavujete automatické pokutě 1 000,- Kč v případě, že FÚ nevyzve o zaslání kontrolního hlášení dodatečně. V tomto případě pak má poplatník automatickou pokutu 10 000,- Kč. U Fyzických osob je režim jednodušší. OSVČ posílají kontrolní hlášení spolu s přiznáním k DPH dle § 101e odst. 2) Zákona o DPH, tudíž zde neplatí režim do 25. dne vysvětlený výše. Pokuty za opožděné zaslání kontrolního hlášení jsou však pro oba subjekty totožné. Žádáme tedy všechny naše klienty, aby dodávali dokumenty k zaúčtování včas a to nejpozději do 15. dne v měsíci! Pokud naši zaměstnanci nebudou mít podklady včas, předem vás upozorní a to buďto e-mailem nebo telefonicky. V případě, že dokumenty obdržíme po 20. dni v měsíci, dovolujeme si vás informovat, že vám budeme účtovat položku za expresní zpracování účetnictví ve výši 1 000,- Kč. Bohužel s nárůstem byrokracie a administrativy již nejsme schopni plně zvládat naši práci včas, pokud nedostaneme od vás podklady k zaúčtování. Prioritou a cílem je pro nás vždy mít účetnictví úplné a správné a mít dostatek prostoru pro případné korekce a dodání zbytku dokladů. Rozsah účetnictví, který potřebujeme mít dodaný do termínu jsou zejména: – bankovní výpisy – faktury vystavené – ostatní příjmy (příjmové pokladní doklady, EET sumarizace apod.) Bc. Lukáš Hejkrlík Jednatel společnosti


28.02.2017 publikoval Lukáš Hejkrlík

Školkovné pro rok 2017

V roce 2017 se nám opět mění minimální mzda a to na částku 11 000,- Kč (v roce 2016 ve výši 9 900,- kč). Tato změna má pozitivní dopad na výši daňové povinnosti poplatníka. V případě, kdy jako zaměstnanec platíte zálohovou daň ze mzdy, můžete se těšit, že vám zaměstnavatel v ročním vyúčtování vrátí až zmíněných 11 000,- Kč. Vše však záleží na výši zaplacených záloh. U OSVČ je to obdobné, namísto toho, aby v dubnu nebo červenci zaplatili doplatek daně za předchozí rok, mohou si tímto způsobem snížit svou daňovou povinnost.


20.12.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2017

Jako každý rok se i pro rok 2017 zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Nezapomeňte, že záloha na zdravotní pojištění je splatná již 8. února 2017. Zálohy na sociální pojištění jsou splatné po odevzdání přehledu za předchozí rok na Okresní správu sociálního zabezpečení. Zeptejte se tedy svého poradce, od kdy musíte novou výši záloh platit. Rozpis minimálních povinných záloh pro rok 2017 Záloha Hlavní činnost Vedlejší činnost Zdravotní pojištění 1 906,- Kč podle daňového přiznání Sociální pojištění 2 061,- Kč 832,- Kč  


30.11.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

EET již zítra!

Již zítra začíná ostrý start EET pro stravovací a ubytovací služby. Všichni naši klienti by měli být na start připraveni, osobně jsme objížděli v průběhu listopadu všechny klienty, kterých se EET týká. Jednou z podmínek ze zákona je však ještě mít vylepenou cedulku nejlépe na vstupních dveří do provozovny, že daný podnik již EET podléhá. Proto prosíme ty klienty, kteří tuto povinnost ještě nesplnili, aby si cedulku v provozovně vylepili. Vyberte si ze tří možných variant z běžného režimu.  


16.11.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna čísel u zdravotních pojišťoven

Mnoho zdravotních pojišťoven v průběhu roku 2016 změnilo, nebo se chystá změnit,  své bankovní spojení pro příjímání plateb jak za odvody zaměstnanců tak i záloh na zdravotní pojištění OSVČ. Sestavili jsme pro vás tedy veškeré změny, které se v bankovních spojeních odehrály nebo odehrají v příštím roce. Překontrolujte si prosím své trvalé příkazy zejména pří odvodech povinných záloh na zdravotní pojištění OSVČ. Staré účty jsou doposud ještě aktivní. Pro klienty, kterým zpracováváme mzdy se nová čísla účtů vždy zobrazí v zaslaném příkazu k úhradě.     Čísla účtu zdravotních pojišťoven pro posílání záloh na ZP za OSVČ Zdravotní pojišťovna Číslo účtu Var. symbol Kons. symbol Platné od mm/rrrr VZP – Jiho. kraj 1112009311/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VZP – Střed. kraj 1112001221/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VZP – Praha 1112001221/0710 Rodné číslo 3558 1/2017 VOZP 2010201091/0710 Rodné číslo 3558 12/2016 ZP MVČR 2110102031/0710 Rodné číslo 3558 02/2017 ČPZP 2050203761/0710 Rodné číslo 3558 10/2016 OZP 2070101041/0710 Rodné číslo 3558  01/2017 Revírní ZP 2130203761/0710 Rodné číslo 3558  2016   Čísla účtu zdravotních pojišťoven pro posílání ZP za zaměstnance Zdravotní pojišťovna Číslo účtu Var. Symbol Kons. Symbol Platné od mm/rrrr VZP – Jiho. kraj 1111006311/0710 IČO 3558 1/2017 VZP – Střed. kraj 1111009221/0710 IČO 3558 1/2017 VZP – Praha 1111009221/0710 IČO 3558 1/2017 VOZP 2010201091/0710 IČO 3558 12/2016 ZP MVČR 2115106031/0710 IČO 3558 02/2017 ČPZP 2050107761/0710 IČO 3558 10/2016 OZP 2070101041/0710 IČO 3558  01/2017 Revírní ZP 2130000761/0710 IČO 3558  2016  


01.11.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Informační cedulka EET

EET se nám každým dnem blíží. Jednou z povinností od prosince je také vyvěšení informačního oznámení, že v prodejně již dochází k EET. Nezapomeňte tedy informační povinnost mít vylepenou u vstupu do vaší provozovny. Finanční úřad a i celní správa může za nevyvěšení této povinnosti udělit pokutu až do výše 50 000,- Kč. Soubor ke stažení zde: Informační povinnost EET


24.10.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

EET a spropitné - evidujte vše, je to levnější

Žádný zákon neupravuje přesné zdanění spropitného. Tudíž se vychází ze dvou způsobů, jak spropitné zdanit. Prvním příkladem je, že spropitné plyne přímo podnikateli a ten jej dále využívá dle svého uvážení. Druhým příkladem je, že spropitné náleží zaměstnancům. Podívejme se na jednotlivé daňové dopady a dopady z hlediska EET. 1. Spropitné náleží podnikateli V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH) + spropitné, vč. příslušné sazby DPH (15% od 1.12.2016). Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z celé částky včetně spropitného Dále musí podnikatel odvést daň z příjmu ze spropitného bez DPH Podnikatel musí evidovat v rámci EET!  2. Spropitné náleží zaměstnanci V tomto případě je potřeba na účtenku uvést tržbu, vč. příslušné sazby DPH (předpokládejme sazbu 15% DPH). Spropitné se již vypisovat nemusí! Daňový dopad Podnikatel musí odvést DPH z částky bez spropitného Podnikatel musí odvést 34% ze spropitného na SP a ZP Podnikateli nevzniká povinnost tuto tržbu evidovat v EET a ani vypisovat na účtenku. Podnikatel však musí vést zvláštní evidenci spropitného a pak například: Celkové spropitné za jednotlivý měsíc rozdělí rovnoměrně (například dle odpracovaných dnů) mezi své zaměstnance. Spropitné rozdělí každému zaměstnanci dle jeho zásluh (je potřeba evidence dle zaměstnanců). Jiné dopady spropitného V případě, že se podnikatel rozhodl vyúčtovávat spropitného tímto způsobem, vystavuje se několika dle našeho názoru negativním situacím: Spropitné nemusí být na účtence vypsané. V případě hosta „prudiče“ se vystavuje personál vysvětlování, proč na účtence není spropitné uvedeno. Sám host „prudič“ může nahlásit tuto skutečnost na finanční úřad, který může zahájit místní šetření či daňovou kontrolu. V případě, že se „nepoctivý“ podnikatel rozhodl evidovat spropitné tímto způsobem, nicméně ve výplatních páskách spropitné není zaevidováno, vystavuje se v případě daňové kontroly rozsáhlému vysvětlování. Tento fakt může finančnímu úřadu nahlásit sám zaměstnanec. Podnikateli by tak hrozilo trestní stíhání za obcházení placení daně, odvodu na SP a ZP nebo pokuta za neevidování tržeb a to až do výše 500 000,- Kč. V případě úhrady platební kartou dochází k další evidenci, respektive nastavení vašeho pokladního systému o položku spropitné. Z hlediska účetnictví může tak docházet k dodatečnému účtování.  Kladem tohoto postupu je stále však pozitivní motivace personálu. Otázka však je, jestli ta evidence a starosti podnikateli stojí za to 3. Příklad spropitného Pro správné rozhodnutí, k jaké variantě se přiklonit uvádíme krátký příklad obou možností. Příklad je tvořen na právnickou osobu (s.r.o.), plátcem DPH, podnikající v pohostinství s jedním zaměstnancem a s čísly za jeden měsíc.   Spropitné pro podnikatele Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné podnikateli / 15% DPH 1 739,- Kč 261,- Kč DPH Odvod DPH za měsíc 65 217 + 261 – 32 609 = 32 869,- Kč Hrubá mzda zaměstnance 15 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 15 000 * 1,34 = 20 100,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 + 1 739 – 217 391 – 20 100 = 199 031,- Kč Daň z příjmu 19% 37 810,- Kč Zisk po zdanění 199 031 – 37 810 = 161 221,- Kč Spropitné pro zaměstnance Nakoupené zboží / 15% DPH 217 391,- Kč 32 609,- Kč DPH Prodej zboží / 15% DPH 434 783,- Kč 65 217,- Kč DPH Spropitné zaměstnanci / není DPH 2 000,- Kč 0,- Odvod DPH za měsíc 65 217 – 32 609 = 32 608,- Kč Hrubá mzda zaměstnance + spropitné 15 000 + 2 000 = 17 000,- Kč Náklad na mzdu zaměstnance = HM * 1,34 17 000 * 1,34 = 22 780,- Kč Základ pro daň z příjmu 434 783 – 217 391 – 22 780 = 194 612,- Kč Daň z příjmu 19% 36 860,- Kč Zisk po zdanění 194 612 – 36 860 = 157 752,- Kč Podnikatel vs. Zaměstnanec Zisk po zdanění varianta podnikatel 161 221,- Kč Zisk po zdanění varianta zaměstnanec 157 752,- Kč Rozdíl 3 469,- Kč Z výše uvedeného příkladu vyplívá, že evidovat tržby jako celek (varianta podnikatel) ušetří z 2 000 spropitného podnikateli na zisku minimálně 3 469,- Kč. Po odečtení DPH, které v případě varianty podnikatele musí podnikatel odvést, pak vychází čistý cash-flow zisk ve výši 3 208,- Kč (3 469 – 261 DPH). 4. Závěrem Otázek a nejasných odpovědí na téma spropitného bylo v médiích mnoho a to nejen v rámci EET. Myslíme si, že tímto článkem dáváme podnikatelům jasnou odpověď a nyní je pouze na nich, jakým směrem chtějí spropitné dále řešit. Pokud chcete dát na naše doporučení, evidujte tržby jako celek včetně spropitného. Z hlediska zisku je to pro podnikatele levnější záležitost. Ušetříte si mnoho starostí z další evidencí a vyhnete se i problémům od hostů či vlastních zaměstnanců. Pokud vaši zaměstnanci byli na spropitné zvyklí, není přeci problém dle vlastního uvážení jim odměnu jako takovou dát, to zákon nezakazuje.


16.08.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Pozor, EET se vás může týkat dříve, než si myslíte.

Denně pro vás sledujeme novinky z problematiky EET. Bohužel neumíme odpovědět na všechny dotazy, protože ani v půlce srpna (tzn. necelé 4 měsíce před první vlnou) finanční správa a ani ministerstvo financí nevysvětlilo kdo, kdy a jak má EET správně evidovat. Sepsali jsme vám v krátkosti hlavní body, o kterých se nyní mluví nejen mezi podnikateli ale i v médiích.   Kadeřnictví prodávající kafe je jako hospoda, tzn. EET se na podnikatele vztahuje již od prosince. Všichni podnikatelé se musí mít na pozoru před strašákem jménem EET. V případě, že provozujete například kadeřnictví a jako nadstavbu svého podnikání nabízíte i kafe či jiné nápoje nebo pochutiny, dopadne na vás EET již od letošního prosince. Jak se tomu vyhnout? Nápoje či potraviny nabízejte jako součást svých služeb, například za ostříhání kafe zdarma. Tzn. že marži za kafe započítáte do svých služeb a na výsledné účtence bude pouze položka za střih. Sankce při porušení EET Z médií se stále ozývá, že mnoho podnikatelů na EET nejsou stále připraveni. Podnikatelé si však neuvědomují, jaké sankce jim, v případě porušení některých procesních postupů, mohou hrozit. sankce do 500 000,- Kč za správní delikt, tj. závažné maření EET. Ke správnímu deliktu může dojít například: nezaslání datovou zprávou údaje o evidované tržbě nevystavení účtenky tomu, od koho přijímáme peníze sankce do 50 000,- Kč za správní delikt například za neumístění informačního oznámení, povinnost zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro EET tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. uzavření provozovny pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k EET   EET se nevztahuje pouze na výběr hotovosti Mnoho podnikatelů žije v iluzi, že EET eviduje pouze výběr hotovosti od konečného spotřebitele. EET však bude evidovat mnohem více: hotovost stravenky platby kartou platby přes internetové peněženky (PayPal apod.)   Vyjádření ministra financí Ing. Andreje Babiše k některým problematickým otázkám.   EET se bude týkat úplně všech podnikatelů, tzn. že pokud jste OSVČ a máte pouze vedlejší činnost, i tak se vás EET bude týkat. Nejsou žádné limity a ani výjimky jako v ostatních zemích. Švédsko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 18 600,- EUR ( cca 500 tis. Kč.) Portugalsko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 100 000,- Kč (cca 2,7 milionu Kč) Rakousko – nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 15 000,- EUR ( cca 400 tis. Kč) Slovinsko – (v návrhu) nemusí evidovat podnikatelé s obratem nižším než 7 500,- EUR ( cca 200 tis. Kč) Chorvatsko –nemusí evidovat ty OSVČ provozující řemeslnou činnost a s nižším obratem než 19 700,- EUR ( cca 530 tis. Kč) nebo ty OSVČ podnikající v zemědělství s nižším obratem než 10 500 EUR (cca 280 tis. Kč). Obě skupiny OSVČ však nesmí být plátci DPH Finanční úřady budou první dva měsíce hodní, jak napsal pan ministr na svých FB stránkách u těch restauračních zařízení, které budou mít výrazné zvýšení tržeb po zavedení EET. Tomuto výroku snad ale nemůžeme věřit, proto je vhodné se na EET připravovat již nyní. Spropitné v restauracích se nebude evidovat v případě, že spropitné půjde přímo restauračnímu personálu. Zde však vzniká nový problém, spropitné by měl každý zaměstnanec dostat jako prémii do své hrubé mzdy a finanční úřad se na to zaměří v případě kontroly.  


22.07.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Celozávodní dovolená od 25.7. do 29.7.

Vážení klienti, od 25. 7. 2016 do 29. 7. 2016 je firma uzavřena z technických důvodů. V případě urgentních případů prosím pište na e-mailovou adresu benecb@benecb.cz Děkujeme za pochopení


08.07.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Nový daňový balíček

Vláda schválila nový daňový balíček, který přináší změny nejen pro podnikatele. Velkou změnou je nový způsob vyplácení daňových bonusů, kdy do základu daně nebudou vstupovat příjmy z kapitálové činnosti a z pronájmu. Tzn., že pokud budete žádat o vyplacení daňového bonusu na vyživované dítě, musíte dosáhnout daňového základu minimálně šestinásobku minimální mzdy, tj 59 400,- Kč a to ze samostatně výdělečné činnosti nebo s činnosti závislé. Další změnou, která by mohla ulehčit správu daní a poplatků je zavedení platebních terminálů. Konečně tedy půjde správa s dobou a nebudete muset nosit na některé úřady hotové peníze. V oblasti DPH vláda přichystala dvě změny. První je zavedení tzv. nespolehlivé osoby. To je osoba, která má za poslední 3 měsíce nedoplatek na DPH více jako 500 000,- Kč, je podezřelá z podvodu na DPH nebo ji FÚ vyměří pokutu ve výši 500 000,- Kč. Druhá změna je rozšíření tzv. reverse charge mezi plátci DPH, tedy že povinnost přiznat a zaplatit daň přenáší dodavatel na odběratele. Ten v případě splnění podmínek dle zákona o DPH uplatní DPH i na vstupu, tudíž obchod je daňově negativní pro obě strany. Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novy-danovy-balicek-prinasi-radu-zmen/1369440


30.05.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Novinky EET

Přinášíme novinky ze světa EET ve třech bodech: Vláda smetla ze stolu návrh opoziční TOP 09 o zúžení povinnosti EET pro drobné podnikatele. Ministerstvo financí začalo uvažovat o zavedení účtentkové loterie v souvislosti se zavedením zákona o EET. Od června se můžeme těšit na mediální kampaň, proč je EET pro náš stát výhodná. Rozpočet kampaně se bude pohybovat okolo 28 milionu korun. Na stránkách www.etrzby.cz se také dočtete o EET a jeho průběhu viz přiložený záznam. Záznam z prezentace Novinky z informační kampaně a příprav EET: Elektronická evidence tržeb: Narovnání podnikatelského prostředí   Podnikatelé si oprávněně stěžují, že nemohou konkurovat těm, kteří získávají ekonomickou výhodu díky daňovým únikům  Problém krácení tržeb v ČR dosahuje 170 mld. Kč ročně!  Průzkum STEM (2015, 2016) = daňová morálka obchodníků, prodejců zboží a služeb je dnes špatná  Narovnání podnikatelského prostředí  odstranění nespravedlnosti  odstranění psychologické bariéry pro nové podnikatel  zvýšení efektivity ekonomického prostředí Pozitivní zkušenosti v zahraničí – evidence tržeb zavedena již v 16 zemích EU (například všechny země V4, Rakousko) Elektronická evidence tržeb: Dodatečný příjem státu, obcí a krajů V minulosti bylo receptem na špatný výběr daní zvýšení daňových sazeb Sazby DPH při vstupu do EU: 5 % a 19 % Sazby DPH v roce 2013: 15 % a 21 % MF odmítá zvyšování daní receptem je lepší výběr! Odhadovaný přínos evidence tržeb = 18 mld. korun ročně Z toho 4 mld. pro obce a 1,5 mld. pro kraje Díky evidenci tržeb dojde ke snížení sazby DPH u stravování o 6 procentních bodů Podpora podnikatelů: jednorázová sleva na dani z příjmů 5 000 Kč Harmonogram náběhu evidence tržeb  Legislativní průběh – zákon o evidenci tržeb: • 10. února 2016 – schválila Poslanecká sněmovna po 236 dnech a 45 hod! • 16. března 2016 – schválil Senát • 30. března 2016 – podpis prezidenta • 13. dubna 2016 – Sbírka zákony Fázování  1. Fáze od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby 2. Fáze od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod 3. Fáze od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 4. Fáze od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti Harmonogram příprav evidence tržeb 11. května 2016 – zveřejnění technické dokumentace pro vývojáře IT řešení Červen 2016 – spuštění testovacího prostředí pro vývojáře IT řešení Červen – prosinec 2016 – informační kampaň v médiích Srpen 2016 – spuštění kontaktního místa Září 2016 – přidělování autorizačních údajů na finančním úřadě nebo elektronicky Listopad 2016 – spuštění pilotního režimu pro podnikatele/komunikace s Finanční správou na nečisto, simulace transakcí/ Zdroj: www.etrzby.cz


05.05.2016 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna výše daňového zvýhodnění pro rok 2016

I v letošním roce se mění daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. S platností od 01.05.2016 bude daňový bonus na druhé dítě navýšen z původní částky 15 804,- Kč na 17 004,- Kč a na třetí ze 17 004,- Kč na částku 20 604,- Kč. Daňové zvýhodnění je platné od začátku zdaňovacího období roku 2016. Nezapomeňte tak tuto skutečnost zohlednit ve svém daňovém přiznání nebo vyúčtování daně za rok 2016.      


09.12.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v ceníku našich služeb od 2016

Vážení klienti, vzhledem k tomu, že nás v roce 2016 čeká opětovné navýšení administrativních kroků, přikročili jsme k následující změně některých cen za naše služby:   1. Kontrolní hlášení 300 Kč / měsíc, čtvrtletí Od nového roku přichází pro všechny plátce DPH nové hlášení, které bude administrativně a časově náročné. U všech právnických a fyzických osob, které jsou měsíčními plátci DPH, budeme účtovat 300,- Kč měsíčně za zpracování a odeslání kontrolního hlášení. U fyzických osob, které jsou čtvrtletními plátci DPH, budeme účtovat 300,- Kč za čtvrtletí. Více o kontrolním hlášení naleznete zde. 2.Příplatek za expresní zpracování účetnictví 1 000,- Kč nebo max. 50% z fakturace / měsíc, čtvrtletí Kontrolní hlášení znatelně zvyšuje časovou náročnost, a proto klientům, kteří nedonesou účetnictví do 15. dne následujícího po zdaňovacím období DPH, budeme účtovat paušální expresní příplatek 1 000,- Kč nebo maximálně 50% z fakturace. Tímto krokem chceme apelovat na klienty, abychom měli dostatek času na zpracování a případnou korekci účetnictví. Ve výjimečných případech z vážných důvodů lze dodání dokladů v pozdějším termínu dohodnout předem. 3.Pracovní smlouvy, výpovědi 100,- Kč / ks Od nového roku budeme za sepsání pracovní smlouvy nebo výpovědi účtovat paušální částku 100,- Kč za kus. Případně budou  klientovi nabídnuty vzory pro sestavení pracovních smluv a další formuláře (prohlášení k dani, zdravotní prohlídka, osobní dotazník, aj.) bezplatně, jejich řádné vyplnění si však již klient bude zajišťovat sám a k nám již doručí formuláře kompletně vyplněné. V takovém případě paušální částka účtována nebude. 4.Zpracování exekučních srážek ze mzdy 30,- Kč / ks / měsíc Od nového roku budeme účtovat 30,- Kč za každou exekuci u vašich zaměstnanců. Cena zahrnuje sepsání vyrozumění exekutorovi či jinému státnímu úřadu, výpočet exekuce za daný měsíc, poštovné. 5. Zpracování dotací pro Úřad práce 50,- Kč / ks / měsíc Od nového roku budeme účtovat 50,- Kč za každé zpracování dotací pro Úřad práce. Cena zahrnuje vyplnění formuláře a zaslání přes datovou schránku klienta nebo poštou na příslušný Úřad práce.   Pevně věříme, že i přes výše uvedené změny budete nadále s našimi službami spokojeni a těšíme se na další spolupráci. S pozdravem Bc. Lukáš Hejkrlík jednatel  


Bene CB - šetříme Váš čas i peníze díky spolehlibému vedení účetnictví
09.12.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna provozní doby pro klienty od 2016

Vážení klienti, od roku dochází ke změně provozní doby pro klienty. K úpravě provozní doby jsme byli donuceni z důvodu zvýšení administrativy. Akceptujeme domluvenou schůzku nahlášenou minimálně 24 hodin předem v případě, že se klient domlouvá na hodinu, kdy je firma z důvodu provozní doby pro klienty uzavřena.   Den v týdnu Dopoledne Polední pauza Odpoledne Pondělí 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 16:00 Úterý 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 po domluvě Středa 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 16:00 Čtvrtek 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 po domluvě Pátek 8:00 – 11:00 11:00 – 12:00 Zavřeno Věřte, že změnu provozní doby jsme uzpůsobili hlavně kvůli tomu, abychom měli čas na zpracování vašeho účetnictví.


01.12.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kontrolní hlášení - zápis ze semináře

Dne 26.11.2015 jsme se zúčastnili semináře o novém hlášení, které je v platnosti od 01.01.2016. Kontrolní hlášení se dotkne všech plátců DPH. V tomto článku naleznete všechny odpovědi ohledně kontrolního hlášení, vašich povinností a našich a doporučení. 1) Co je to kontrolní hlášení? Kontrolní hlášení je evidence DPH za měsíční, čtvrtletní zdaňovací období. U právnických osob za předchozí zdaňovací měsíc a u fyzických osob za předchozí zdaňovací měsíc či čtvrtletí podle toho, jestli je fyzická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Co Finanční správa kontrolním hlášením sleduje si můžete přečíst v našem předchozím článku Kontrolní hlášení od 01.01.2016. 2) Co bude kontrolní hlášení obsahovat? Kontrolní hlášení bude obsahovat údaje o vašich obchodech, a bude velmi podobné evidenci DPH, viz odkaz zde. Do kontrolního hlášení se budou zaznamenávat všechny vaše faktury vystavené, faktury přijaté, příjmové i výdajové pokladní doklady za zdaňovací období viz bod 3). Položky uvedené na kontrolním hlášení budou: DIČ odběratele nebo dodavatele (pozn. Nebude již tedy možné měnit fakturační adresu po odevzdání kontrolního hlášení. Je také velice důležité, aby si klient kontroloval správnost DIČ svého odběratele či dodavatele, viz odkaz Jaké náležitosti musí mít daňový doklad); Evidenční číslo daňového dokladu (DOPORUČENÍ: U číselné řady vašich vystavených faktur pro příští rok doporučujeme, aby neobsahovala žádná písmena, lomítka, tečky či jiné interpunkční znaménka a vypadala například 2016001 nebo 16001. V případě, že Váš odběratel uvede ve svém kontrolním hlášení jiné evidenční číslo dokladu, budou vyzvány obě strany, aby odstranili chyby v kontrolním hlášení. Proto doporučujeme o co nejjednodušší evidenční číslo); Datum uskutečnění zdanitelného plnění (Pozn.: Pro správné vyplnění hlášení, je nutné mít pohromadě za předešlé zdaňovací období, viz bod 3) všechny daňové doklady. V případě, že tomu tak nebude, vystavujete se riziku sankce od FÚ, viz bod 6;) Základ daně a daň (Pozn.: Při vystavování faktur doporučujeme, aby byl přepočet DPH na haléře, místo na celé koruny. V kontrolním hlášení budou vidět i sebemenší rozdíly a opět na sebe budete upozorňovat u FÚ). 3) Jaké jsou termíny pro podání kontrolního hlášení? Kontrolní hlášení se musí podat vždy do následujícího 25. dne v měsíci za předchozí měsíc (všechny právnické osoby bez ohledu na jejich zdaňovací období a fyzické osoby, které jsou měsíčními plátci DPH) nebo do 25. dne v měsíci, který je následující po skončení zdaňovacího období u fyzických osob čtvrtletních plátců DPH (tj. 25.1.; 25.4.; 25.7.; 25.10.). 4) Jaký je způsob doručení kontrolního hlášení? Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronickou formou, tzn. že všechny fyzické osoby, které doposud zasílaly své daňové přiznání k DPH písemnou formou, budou muset již od zavedení tohoto zákona zasílat své přiznání pouze elektronickou formou). Elektronickou formou lze zaslat kontrolní hlášení pouze pomocí: elektronického podpisu datové schránky tzv. E-tiskopisu U podání tzv. E-tiskopisem, musí být doručeno na FÚ potvrzení o podání tohoto hlášení, viz bod 3). V případě, že se E-tiskopis doručí jen o den později, vzniká zde automatická sankce, viz bod 6) DOPORUČENÍ: Všem fyzickým osobám, které ještě nemají zřízenou datovou schránku, doporučujeme, aby si ji do konce roku zřídily. Náš účetní software ihned po zpracování účetnictví dokáže pomocí datové schránky klienta odeslat toto hlášení na FÚ a vyhnout se tak sankcím viz bod 6) Všem právnickým osobám doporučujeme, aby nám umožnily přístup do datové schránky, abychom mohli včas zaslat kontrolní hlášení na FÚ. U těch klientů, kterým stále zasíláme datové věty e-mailovou komunikací, nemůžeme ručit za včasné podání tohoto hlášení. DŮLEŽITÉ: Datové schránky slouží jako elektronická komunikace se státními úřady. V případě, že zasíláme datové věty za vás z vaší datové schránky, tiskneme dále potvrzení o doručení a ukládáme si vygenerovaný soubor, a to pro případ nutnosti FÚ rozporovat neodeslání zprávy. Pokud tedy přístupy do datové schránky nemáme, nemůžeme klientovi zaručit včasné doručení hlášení a nemůžeme ani rovnocenně jednat z FÚ, protože nemáme potřebná potvrzení! 5) Jaké dopady má následné kontrolní hlášení? Může se stát, že FÚ vyzve podnikatele, aby doplnil či opravil kontrolní hlášení. V tomto případě ho vyzve přes datovou schránku (v případě, že klient nemá datovou schránku tak e-mailem nebo telefonicky). Doručením o této skutečnosti se bere datum, kdy přišla datová zpráva do datové schránky klienta z FÚ. Podnikatel má pouze 5 kalendářních dní na to, aby vysvětlil nejasnosti ve svém kontrolním hlášení. V případě, že podnikatel na výzvu včas nezareaguje, vystavuje se sankci, viz bod 6). I podnikatel sám může podat následné kontrolní hlášení, a to do 5 pracovních dnů, kdy zjistil skutečnosti pro podání následného kontrolního hlášení. V tomto případě se tak podnikatel vyhýbá sankcím od FÚ. 6) Jaké jsou sankce za nedodržení povinnosti? Kontrolní hlášení se řídí podle zvláštního zákona, a tudíž zde neplatí podání po 5 dnech od řádného termínu, jako je tomu u DPH. Podnikateli  hrozí tyto sankce: 1 000,- Kč za nedodržení termínu, tj. podání po 25. dnu následujícího po zdaňovacím období viz bod 3) 10 000,- Kč za výzvu od FÚ, za nepodání kontrolního hlášení, tzn. že pokud podnikatel nepodá hlášení ani po termínu a bude vyzván FÚ, mění se sankce z prvního bodu na sankci 10 000,- Kč. do 50 000,- Kč za neodstranění pochybností viz bod 5). Tato sankce hrozí v případě, že klient nebude projevovat součinnost s FÚ a nevysvětlí mu do 5 kalendářních dnů (tzn. včetně svátků i víkendu) nesrovnalosti v kontrolním hlášení. O výši sankce rozhodne FÚ. až do 500 000,- Kč za maření a obcházení zákona. Jako příklad bylo uvedeno, že podnikatel zašle negativní řádné kontrolní hlášení do 25. dne viz bod 3), a následně až bude vyzván, zašle kontrolní hlášení správné. Tento postup bude brát FÚ jako obcházení zákona. O výši sankce rozhodne FÚ. POŽADAVEK: Od nového roku, si vyhrazujeme právo na expresní příplatek za zpracování účetnictví (tj. min. 1 000,- Kč, max. 50% z fakturace) a to tehdy, pokud klient donese své doklady déle jak do 15. dne následujícího měsíce. Toto opatření zavádíme z důvodu, že právnické osoby, čtvrtletní plátci DPH, budou muset toho hlášení podávat měsíčně. Z tohoto hlediska nám od roku 2016 stoupne počet administrativních a kontrolních úkonů. Dalším důvodem je i včasná kontrola správnosti daňových dokladů a zaslání kontrolního hlášení na FÚ v termínu, vč. potřebných konzultací s klienty před podáním (opravy dokladů apod.). Ve výjimečných případech lze z vážných důvodů dodání dokladů v pozdějším termínu dohodnout předem.  


30.11.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy od 01.01.2016

I v příštím roce nás opět čeká změna minimální mzdy. Tato změna však zvyšuje i mzdu zaručenou v jednotlivých skupin prací a to podle následující tabulky.     Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Příklady profesí 1. 58,70 9 900 Uklízečka, pomocné práce v kuchyni, dělník na montážní lince, zahradník, doručovatel/ka,… 2. 64,80 10 900 Popelář, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník,… 3. 71,60 12 100 Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, číšník/ce,… 4. 79,00 13 300 Automechanik, kuchař/ka, pokrývač, instalatér, truhlář,… 5. 87,20 14 700 Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… 6. 96,30 16 200 Režisér, učitel na střední škole, správa počítačových sítí,… 7. 106,30 17 900 Programátor, vysokoškolský učitel, lékař,… 8. 117,40 19 800 Vědecká činnost, vysoké manažerské posty Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin


11.11.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Novinky ze školení o EET

Dne 08.10.2015 jsme se zúčastnili semináře o EET. Přednášejícími lektory tohoto kurzu byli Ing. Martin Šabo vedoucí oddělení Ministerstva financí pro Elektronickou evidenci tržeb, regulaci daňového poradenství a svodné agendy a Ing. Daniela Hrabětová z oddělení závislé činnosti a evidenci tržeb z Finančního ředitelství. Náplní tohoto semináře bylo podrobné seznámení účástníků s nově připravovaným zákonem o EET. Výsledky tohoto semináře vám zde zprostředkováváme v následujích krátkých bodech: EET se dotkne všech podnikatelů bez výjimky. EET se nezaměřuje pouze na tržby v hotovosti, ale i na platby přes platební terminál, stravenky nákupy přes elektronické peněženky apod. Prozatím je počítáno s postupným zavedením tohoto zákona. Jako první se zákon dotkne podnikatelů, kteří provozují stravovací a ubytovací činnost. Poté se zákon dotkne velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze se dotkne zbývajících činností. Všechny fáze budou zavedeny s měsíčními odstupy a to hlavně kvůli velkému počtu osob podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Poslední týdny se však hovoří, že zde bude ještě čtvrtá fáze, do které budou spadat řemeslné živnosti. Účtenky se budou muset posílat do 48 hodin. Seminář byl plný zajímavých informací a proto pan Šabo zveřejnil skrz stránky JHK svou prezentaci. Tu pro zájemce dáváme k náhlednutí i my viz odkaz zde.  


03.11.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Celozávodní dovolená 16.11.2015

Dne 16.11.2015 bude firma z důvodů dovolené uzavřená.


21.10.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Sleva za doporučení naší společnosti

Doporučte naší společnost svému známému, obchodnímu partnerovi apod. a získejte tak pro sebe slevu na naše služby.


21.10.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Sleva za naše služby pro členy JHK ČR

Na základě akce „komorový Vánoční present point“, který má charitativní charakter, nabízíme pro členy Jihočeské hospodářské komory slevu za naše služby.


23.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.9.2015

Od 1.9.2015 vzniká zaměstnavateli, který zaměstnává zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP), povinnost zjistit, zda byl u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (tzv. exekuce), a pokud byl, je zaměstnavatel povinen oznámit příslušnému soudu, že k němu zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru. Pokud se u zaměstnance jedná o jediný pracovní poměr byť na DPP, je zaměstnavatel povinen mu ze mzdy srazit a deponovat příslušnou částku čisté mzdy a to již ze mzdy za měsíc září 2015. Po doručení exekučního příkazu pak musí zaměstnavatel bez odkladu zaslat deponovanou částku . K tomuto připomínáme, že stále trvá povinnost, že ten, kdo přijímá zaměstnance do pracovního poměru, je povinen si od zaměstnance vyžádat potvrzení vystavené posledním zaměstnavatelem (zápočtový list), kde by mělo být uvedeno, zda byl u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Tzv. zápočtový list má za povinnost vystavit zaměstnavatel k poslednímu dni pracovního poměru u všech druhů pracovních smluv, tedy i u DPP. Pokud plátce mzdy provádí exekuci na mzdu a jde-li o rozhodnutí vydané do 31.8.2015, nezahrne se pro tyto srážky příjem z DPP. V praxi to znamená, že usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy vydaná do 31.8.2015 se netýkají příjmů z DPP a není podstatné, kdy bude toto usnesení plátci doručeno. Je proto nutné, aby zaměstnavatel při uzavírání veškerých pracovních smluv vč. DPP zjistil, zda má zaměstnanec exekuce a tyto informace předal neprodleně do mzdové účtárny, protože v opačném případě se zaměstnavatel vystavuje poměrně vysokých pokutám od správních orgánů.


14.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kontrolní hlášení od 01.01.2016

Poslední dobou se oči médií i podnikatelů zaměřují příliš na propíraný zákon o elektronické evidenci tržeb. Nikdo si ale neuvědomuje, že je již delší dobou schváleno v Zákoně č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty nové hlášení, které opět přináší novou porci byrokracie. Kontrolní hlášení se bude týkat všech plátců DPH, tedy kromě pár výjimek jako jsou například plátci DPH provozující osvobozenou činnost, identifikované osoby aj. Právnické osoby budou muset podávat hlášení přes datovou schránku a to každý měsíc, bez ohledu na to, že jsou čtvrtletními plátci. U fyzických osob plátců DPH bude rozhodující, jestli je fyzická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Co to vůbec kontrolní hlášení je? Každý podnikatel ač o tom třeba ani neví, musí vést evidenci DPH. To však za podnikatele vyřizuje nejčastěji jeho účetní. Evidence DPH viz například zde. Nové kontrolní hlášení bude obsahovat: IČO odběratele/dodavatele, rodné číslo odběratele/dodavatele Fakturované částky vč. DPH Datum uskutečnění zdanitelného plnění Evidenční číslo dokladu v účetnictví Na hlášení musí podnikatel uvést veškeré faktury vystavené, které za daný měsíc vystavil, veškeré faktury přijaté, které za daný měsíc obdržel. Drobné daňové doklady (paragony) budou v hlášení uvedeny kumulativně. Co stát sleduje zavedením kontrolního hlášení? Již nyní se připravuje nové sídlo v Pardubicích, kde bude za velmi přísných podmínek pracovat nových 50 finančních úředníků, kteří budou kontrolovat a párovat jednotlivá hlášení. Hlavním cílem tohoto hlášení je zamezit vyplácení fiktivních nadměrných odpočtů DPH. Jaké sankce hrozí za špatné podání či nepodání kontrolního hlášení? Za špatné vyplnění tohoto formuláře hrozí podnikatelům pokuta ve výši 1 000,- Kč. Na tuto chybu si však musí podnikatel přijít sám a nesmí čekat na výzvu finančního úřadu. Poté mu totiž hrozí pokuta již 10 000,- Kč. Pokud však ani tak podnikatel nebude poskytovat součinnost s finančním úřadem, hrozí mu pokuta až ve výši 50 000,- Kč. Nejedná se však pouze o špatné vyplnění tohoto hlášení, ale i za pozdní podání hlášení. Jak správně vést účetnictví a evidenci DPH? Každý měsíc zavčasu donést veškeré daňové doklady ke zpracování své účetní. Vždy zkontrolovat, jestli vystavené nebo přijaté daňové doklady obsahují veškeré náležitosti viz například „Jaké náležitosti musí mít daňový doklad?“ Vzor kontrolního hlášení zde.    


11.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v Zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví od 01.01.2016

I v Zákoně o účetnictví nás čeká od nového roku několik novinek. Nyní se budou firmy rozdělovat do 4 kategorií a každá tato kategorie bude mít svá specifika.       Aktiva celkem (mil. Kč) Čistý obrat (mil. Kč) Počet zaměstnanců Mikro >9 >18 >10 Malé <9 – 100 <18 -200 <10 – 50 Střední <100 – 500 <200 – 1000 <50 – 250 Velké <500 <1000 <250 Výjimky pro mikro a malé účetní jednotky nesestavují části účetní závěrky, jakými jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavují výroční zprávu ty mikro  a malé účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinný audit a není toto ověření povinné podle jiných zákonů nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty ty mikro  a malé účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinný audit a není toto ověření povinné podle jiných zákonů jsou osvobozeny od povinností vykazování nefinančních informací ve výroční zprávě (ustanovení se týká i středních účetních jednotek) Účetní závěrka musí kromě dalších náležitostí obsahovat také informaci o zápisu do veřejného rejstříku, která je uváděná na obchodních listinách a případný dovětek, že je v likvidaci.


09.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

EET - aktuálně

Rozpočtový výbor podpořil Zákon o evidenci tržeb a normu nyní logicky čeká druhé čtení. Jak se staví jednotlivé politické strany k projednávanému zákonu shrnul server podnikatel.cz a to takto: Hnutí ANO: Jelikož zákon pochází z dílny této strany, má tento návrh 100% podporu. ČSSD: EET chtěla tato strana zavést již dříve, takže nyní nemá se schválením tohoto zákona strana snad žádný problém. KDU-ČSL: Třetí a nejmenší koaliční partner je v hodně věcech okolo EET skeptický. I když se asi předpokládá, že zákon nakonec podpoří, mají hodně otázek s funkčností tohoto projetku. ODS: Opoziční ODS je naprosto proti a chystají udělat cokoliv, aby se Zákon o  EET nikdy neschválil. TOP 09: Na stejné vlně je i druhá pravicová opoziční strana, která ústy bývalého ministra financí Kalouska uvádí, že projednání tohoto zákona budou protahovat klidně dva roky. KSČM: Komunisté nemají proti zavedení EET žádný závažný problém, nicméně se zčásti ztotožňují s otázkama pokládané KDU-ČSL. SPD a ÚSVIT: Trpaslíci ve sněmovně mají podobný názor. Obě strany by se spíše zaměřili na výběr daní od velkých korporací než na výběr daní od malých živnostníků.   Zdroj: www.podnikatel.cz


09.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Novela občanského zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu občanského zákoníku, kterou ve čtvrtek schválila Legislativní rada vlády. Od novely se především očekává, že odstraní problémy, které se objevily po zavedení nového civilního kodexu. Úprava se mimo jiné týká zjednodušení fungování obchodních korporací. Nově bude v některých případech stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem místo dosud vyžadované plné moci ve formě veřejné listiny. Novela nově zavádí veřejnou evidenci svěřeneckých fondů, jejímž cílem je předcházet zneužití tohoto institutu. Více informací získání na stránkách vlády České republiky. Zdroj: https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/danove-novinky/novelu-obcanskeho-zakoniku-ve-ctvrtek-schvalila-legislativni-rada-vlady?utm_medium=e-mail&utm_source=newsletter&utm_campaign=weeknews


03.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy od 01.01.2016

Vláda opět schválila zvýšení minimální mzdy od roku 2016. Sepsali jsme krátký článek do InzertSpeciálu, který Vám zde necháváme k nahlédnutí.


02.09.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Elektronická evidence tržeb - aktuálně

Nová zpráva v projednávání elektronické evidence tržeb (EET) potěší snad nejednoho podnikatele. Vládní koalice stále řeší jak EET spustit, jak se budou tržby evidovat a na koho bude zpočátku dopadat. Opozice v čele s ODS a TOP09 plánují obstrukce a to už ve druhém čtení. Ministr financi Andrej Babiš a vládní koalice tedy s velkou pravděpodobností neschválí tento zákon tak, aby mohl platit od 01.01.2015 a ani od 01.04.2015, který byl jako druhý možný termín spuštění tohoto projektu. Pravděpodobná účinnost EET se tedy odkládá na polovinu roku 2016, kdy by se měla zatím týkat pouze restaurací. I když ministr financí stále doufá, že se zákon stihne schválit do konce roku, je tu stále mnoho nevyřešených otázek, které opět vyvolávají nejistotu podnikatelů.


09.07.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

InzertSpeciál

Nové vydání inzertspeciálu tentokrát zaměřeného na život po studiu.


26.06.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Inzert speciál - daň z nemovitosti

V dalším čísle inzertspeciálu jsme psali o daňi z nemovitosti.


03.04.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

HOTOVO!

Pojďme zrekapitulovat poslední 3 měsíce tohoto roku. Každý začátek roku sebou přináší daňové žně a státní pokladna čeká až do poslední chvíle na podání veškerých daňových přiznání za rok 2014. Letos však proces „podávání“ daňových přiznání nesl mnoho úskalí. V letošním roce všechny právnické osoby a osoby fyzické, které mají datovou schránku, či podávají přiznání jiným způsobem (E-tiskopisem) museli podávat přiznání pouze v elektronické podobě. U právnických osob již nešlo podávat přiznání pomocí E-Tiskopisu. V případě takového podání, by došlo dle nařízení Finančního úřadu (FÚ) o nesplění správného podání a poplatníkovi by tak hrozila pokuta ve výši 2 000,- Kč. Pár týdnu na to však toto nařízení FÚ stáhl a i právnické osoby mohli podávat přiznání E-tiskopisem.


03.04.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Inzert speciál únor

V únorovém vydání daňové poradny jsme popsali nejdůležitejší změny v daních pro rok 2015  


16.03.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna provozní doby pro klienty

Vážení klienti, z důvodu vysokého pracovního vytížení v měsíci březnu 2015 (účetní závěrky a daňová přiznání), jsme nuceni s platností od 17.3.2015 do 03.04.2015 zkrátit provozní dobu pro klienty. V těchto výše uvedených dnech bude provozní doba takto:   Pondělí až čtvrtek     07:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 Pátek                                  07:00 – 11:00 Mimo tuto provozní dobu je možné si sjednat schůzku pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Děkujeme za Vaše pochopení a věřte, že toto dočasné omezení je v zájmu správného dokončení všech nutných závěrkových prací za rok 2014. Bc. Lukáš Hejkrlík Jednatel společnosti +420 607 909 093


18.12.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna hesla v datové schránce

Jednoduchý návod jak správně přenastavit heslo Vaší datové schránky na pevné heslo. Už nikdy nebudete muset toto heslo měnit.  


11.12.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský InzerSpeciál - Prosinec

V prosincovém vydání daňové poradny jsme zrekapitulovali jednu velkou změnu v životním pojištění.


01.12.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna v životním pojištění

V posledních dnech chodí do schránek lidí dodatek k životnímu pojištění, které mají uzavřené se svojí pojišťovnou. Děje se tak kvůli změně zákona o daních z příjmů, který od roku 2015 dává dvě možnosti plátcům tohoto pojištění. Životní pojištění si lidé většinou zřizují jako zajištění na důchod, nicméně ho využívají i jako zhodnocení peněžních prostředků s dřívějším termínem výběru. V neposlední řadě mnoho firem nabízí tento druh pojištění jako benefit pro své zaměstnance, protože i firma může tímto způsobem optimalizovat své daně a to až do výše 30 000,- Kč ročně za jednoho zaměstnance. Jak pro obyčejné lidi, tak i pro společnosti přichází velká novinka od roku 2015.


15.10.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - září

Aktuální článek s daňovou problematikou v zářijovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


14.10.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Vrácení slevy na dani starobním důchodcům za rok 2013

Konečně jim to na hradě došlo! Ministerstvo financí rozhodlo, že pracující důchodci mohou požádat stát o vrácení základní slevy na poplatníka, o kterou přišli při placení daně z příjmu fyzických osob v roce 2013. Jedná se o částku výši 24 840 korun ročně. Na tuto základní slevu na poplatníka mají nárok všechny OSVČ a zaměstnanci. V roce 2013 tvořila výjimku skupina starobních důchodců, kteří tuto slevu na poplatníka měli přechodně po dobu dvou let zrušenou.


26.09.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy – 2. Část

Koupím si o rohlík navíc? V minulém článku (http://benecb.cz/zvyseni-minimalni-mzdy-1-cast) bylo vysvětleno, jak se změní minimální mzda a s ní ruku v ruce mzda zaručená. Z příkladu bylo jasně patrné, že mzdy zaměstnanců se v konečném součtu zvýší o částku očištěnou o odvody sociálního a zdravotního pojištění a daně. Je „ALE“ toto navýšení adekvátní k výši cen zboží?


15.09.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Zvýšení minimální mzdy – 1. Část

Raduji se, dostanu přidáno! V posledních dnech se opět mluví o navýšení minimální mzdy o 700,- Kč.  K poslednímu zvýšení došlo na začátku srpna minulého roku o 500, Kč na 8 500,- Kč. Minimální mzdu upravuje Zákoník práce 262/2006 Sb. § 111. Zde je jasně psáno, že minimální mzda je nejnižší přípustná odměna z pracovněprávních vztahů. Pozor však na fakt, že do minimální mzdy se nezahrnuje práce ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, ve ztížených podmínkách a i práci přesčas!


15.07.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - červen

Aktuální článek s daňovou problematikou v červnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


15.06.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - květen

Aktuální článek s daňovou problematikou v květnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


29.05.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změna společenských smluv v roce 2014

Vážení klienti, v letošním roce vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (předpis č. 89/2012 Sb.)- dále jen NOZ a nový zákon o obchodních korporací (předpis č. 90/2012 Sb.) dále jen ZOK, kde nejvíce změnami prošly společnosti s ručením omezeným. Oproti dosavadní právní úpravě obchodních společnosti a družstev přináší zákon o obchodních korporací. (ve spojeni s NOZ) mnohem propracovanější systematiku uspořádaní pravidel.Právní úprava je rozdělena do několika úrovní podle míry své obecnosti. Na vrcholu pak stojí obecná ustanoveni občanského zákoníku o právnických osobách, dále obecná úprava korporaci v tomtéž předpise, následuje obecná úprava obchodních korporaci a jejich konkrétních typů (např. s. r. o.) v ZOK.


15.05.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - duben

Aktuální článek s daňovou problematikou v dubnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


15.04.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - březen

Aktuální článek s daňovou problematikou v březnovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


15.03.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Jihočeský inzertSpeciál - únor

Aktuální článek s daňovou problematikou v únorovém čísle Jihočeského inzertSpeciálu.


28.01.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a ceny pohonných hmot od 1. 1. 2014

Výše sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel se od 1. ledna 2014 vyhláškou vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí zvyšuje oproti roku 2013 o deset haléřů (z 3,60 Kč na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy). Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují o jednu až tři koruny. „Průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování,“ doplňuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček.


10.01.2014 publikoval Lukáš Hejkrlík

Silniční daň

Do konce ledna roku 2014 je každý podnikatel povinen odevzdat daňové tvrzení a doplatit silniční daň za předcházející rok 2013. Zaměstnavatel je povinen také zahrnout do této daně i automobily svých zaměstnanců, kteří využívali svá vozidla pro firemní účely dané firmy.


03.01.2014 publikoval admin

Barbar - aktuální článek o naší firmě

Vše o naší historii a vizi naší společnosti si můžete přečíst v následujícím článku z časopisu Barbar.  


10.12.2013 publikoval admin

Elektronické podávání DPH od 01.01.2014

Od 01.01.2014 vzniká povinnost všem právnickým osobám podávat přiznání k DPH pouze elektronicky. Tato povinnost však platí i pro FO, u kterých je podmínkou přesáhnutí jejich obratu za 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců  6 milionu Kč.  Ale i  FO si může při nesplění této podmínky zvolit podávání DPH elektronicky. Od začátku roku se bude vedle elektronického podávání souhrného hlášení a režimu přenesení daňové povinnosti, podávat i  přiznání k DPH a to včetně dodatečného či opravného tvrzení.  Pro podnikatele, plátce DPH, to znamená v první řadě  včasné dodání veškerých podkladů pro zprcování DPH, které se pdává a je i splatné  splatné k 25 dnu následujícího měsíce pro měsíční plátce DPH a k 25.01., 25.04., 25.07., 25.10. pro čtrvletní pláce DPH (v případě že den splatnosti vychází na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost podat a odvést daň na následující pracovní den). Dalším krokem je vygenerování souboru ve formátu xml., který musí být následně odeslán přes daňovou schránku právnické či fyzické osoby.


15.08.2013 publikoval admin

Změna minimální mzdy

01.08.2013 vstoupilo ve splatnost nařízení vlády č. 567/2006  Sb.,  minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. S růstem minimální mzdy však vzrostly minimální mzdy  jednotlivých skupin prací.


Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.