Aktuality

Mzdy a personalistika


20.10.2020 Lukáš Hejkrlík

Nouzový stav - vládní nařízení č. 407/2020

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali kompenzacích pro podnikatele zasažené vládním nařízením. Oproti jarnímu stavu jsou zde již selektované obory, které mohou o kompenzaci žádat a tudíž již nejsou kompenzace plošné. Program Antivirus A   Program Antivirus A se prodlužuje do konce roku a to s novými parametry: Kompenzace mezd bude ve výši 100%, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře bylo pouze 80%) Maximální limit ve výši 50 000,- Kč, tj. včetně povinných odvodů SP a ZP (na jaře byl maximální limit 29 000,- Kč) Na příspěvek mají nárok ty společnosti, které byly kvůli nařízení vlády zcela uzavřeny, tj. např. restaurační zařízení. Ošetřovné   Ošetřovné bude náležet po celou dobu uzavření škol. Toto ošetřovné by podle vládního návrhu mělo činnit nejméně 400,- Kč denně. Čekáme na konečné rozhodnutí. Generální pardon   Generální pardon vyhlášený ve Finanční zpravodaji 22/2020 není plošný a vztahuje se jen na poplatníky s příjmy z určitých oborů podnikání a je podmíněn oznámením správci daně. Generální pardon se vztahuje pouze na daňové subjekty, u kterých je převažující část příjmů tvořena příjmy z činností, které byly omezeny nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. Jedná se tedy o tyto příjmy: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, – pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, – pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení. provozování zoologických zahrad a botanických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Podmínka příjmů se posuzuje tak, že uvedené činnosti musí tvořit jediný či převažující zdroj příjmů v období od 1.6. do 30.9.2020. Hovoří se o příjmech, a tudíž by se její splnění mělo posuzovat podle příjmů i u subjektů, které vedou účetnictví. U fyzických osob jsou rozhodující příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Pro využití generálního pardonu je nutné podat oznámení finančnímu úřadu, které může být zasláno i e-mailem. Obsah oznámení není nijak specifikován. Stačí tedy oznámit, že subjekt provozuje např. restauraci, jejíž činnost je omezena nařízením vlády vyhlášeným pod č. 407/2020 Sb. a že provozuje např. i další činnost, ale v době od 1.6. do 30.6.2020 byla převažující část příjmů z restaurace. Pokud poplatník splňuje výše uvedené podmínky, tzn. jeho podnikání je omezeno nařízením vlády 407/2020 Sb., převažující část příjmů v rozhodném období plyne z příslušných činností a je podáno oznámení finančnímu úřadu, pak může poplatník využít těchto generálních pardonů: měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí uhradit do konce letošního roku bez sankce (úrok z prodlení) poplatní nemusí vůbec hradit letošní zálohy na daň silniční  (tj, že celá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově až do konce ledna 2021, tj. v termínu pro řádné podání přiznání k silniční dani za rok 2020). Pokud bude uhrazena až po 31.1.2021, pak se sankce bude počítat až na základě splatnosti celé této daně k 31.1.2021. je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020, tedy záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.   Všechny uvedené úlevy platí jen při splnění výše uvedených podmínek, resp. týkají se pouze těch podnikatelů, kterých se dotýká nařízení vlády č. 407/2020 Sb.


25.06.2020 Lukáš Hejkrlík

Antivirus C a Nájemné

Vážení klienti, přinášíme Vám  opět novinky pro podporu malých a středních podniků a to jak pro právnické osoby tak pro fyzické osoby ze státních programů. Antivirus C   Tento program je zaměřen na odpouštění sociálního pojištění z mezd hrazené zaměstnavatelem, tj. 24,8% z hrubé mzdy. Zaměstnavatel bude hradit při splnění podmínek v jednotlivých měsících pouze zdravotní pojištění (jak za zaměstnance tak za organizaci) a sociální pojištění (pouze za zaměstnance). Tento program je určen pro období červen, červenec a srpen za splnění následujících podmínek: Podnikatel (firma) nemá více jak 50 zaměstnanců Součet hrubých mezd zaměstnanců nesmí být menší než 90% oproti březnu 2020 Počet zaměstnanců nesmí poklesnout oproti březnu 2020 více jak o 10% Maximální částka hrubé mzdy jednoho zaměstnance pro odpuštění sociálního pojištění je stanovena na 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253,- Kč. Znamená to tedy, že pokud má zaměstnanec větší mzdu, odpustí se zaměstnavateli sociální pojištění maximálně  ve výši 14 631,- Kč. Pro lepší pochopení celé problematiky uvádíme několik příkladů. Příklad 1: V březnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 200 000,- Kč. V červnu měl podnikatel 9 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 175 000,- Kč V červenci měl podnikatel 11 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 220 000,- Kč V srpnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 170 000,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá: V červnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 =9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červen podnikatel nemá nárok na Antivirus C. V červenci podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 11 * 0,9 = 9,9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Splnil i podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červenec podnikatel má nárok na Antivirus C. V srpnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 = 9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc srpen podnikatel nemá nárok na Antivirus C. Příklad 2 Podnikatel zaměstnává dva zaměstnance a splnil všechny podmínky viz Příklad 1 s tím, že: Zaměstnanec A měl hrubou mzdu ve výši 20 000,- Kč Zaměstnanec B měl hrubou mzdu ve výši 60 000,- Kč U zaměstnance A vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 4 960,- Kč. Jeho hrubá mzda není vyšší jak 52 253,- Kč. Sociální pojištění ve výši 4 960,- Kč za tohoto zaměstnance podnikatel neplatí. U zaměstnance B vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 14 880,- Kč. Jeho hrubá mzda je ale vyšší jak 52 253,- Kč. Zaměstnavatel tedy za tohoto zaměstnance odvede pouze rozdíl mezi vypočteným odvodem a maximálně uznatelným, tj. 14 880 – 14 631 = 249,- Kč. Podnikatel za tohoto zaměstnance odvede pouze 249,- Kč jako odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele. Závěrem: vyhodnocení nároku na odpuštění odvodů plateb na sociální pojištění za zaměstnavatele budeme provádět vždy individuálně pro každého klienta při zpracovávání mezd. COVID – NÁJEMNÉ   Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dotační program COVID – nájemné,o který se bude moci žádat od pátku 26.6. od 9 hodin. Žádosti bude možné podávat až do konce září, nicméně pro tento program vyčlenilo ministerstvo částku 5 mld. Kč. Nárok na dotaci mají pouze ti podnikatelé, kteří byli místem provozovny dotčení nařízením vlády. Typicky se tedy bude jednat například o restaurační zařízení, hotely, kadeřnictví apod. Neplatí však, že pokud podnikateli ubyla poptávka po jeho službách nebo zboží, má na tento program nárok. Pro získání tohoto programu musí být splněny dvě podmínky: Existuje smlouva o slevě na nájmu v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 nejméně ve výši 30% Podnikatel musí uhradit před podáním žádosti alespoň 50% původního nájemného. Dotace se nevztahuje na DPH, protože to očekává plátce DPH, že mu bude finančním úřadem vráceno. Do doby zpřístupnění žádostí nemáme o tomto programu zatím více informací. S pozdravem Lukáš a Iva Hejkrlíkovi  


24.04.2020 Lukáš Hejkrlík

Program Antivirus - aktualizace

Vážení obchodní partneři, máme za povinnost Vám sdělit, že by mohla svitnout naděje na odškodnění za ušlý zisk společností za období nouzového stavu, a to na základě rozhodnutí soudu, který zrušil některá nařízení vlády. Otázka  na odškodnění za ušlý zisk je spíše právnická a naše společnost Vám s tím nemůže nijak pomoci. Důvodem tohoto sdělení je, že pro společnosti, které si chtějí žádat o kompenzaci mzdových nákladů může být odškodnění upřeno, a to základě podepsané smlouvy s Úřadem práce konkrétně s článkem IX. Z tohoto důvodu Vám zavolá naše asistentka pro jasné stanovisko z Vaší strany, jestli stále trvá Váš záměr žádat o kompenzaci mzdových nákladů. Pokud budeme mít i my nějaký právní rozbor, určitě se s ním s Vámi podělíme. Zvažte tedy další postup a sdělte nám Vaše stanovisko k programu Antivirus. Na základě Vašeho rozhodnutí budeme dále pokračovat s případným vyčíslením a nárokováním mzdových nákladů v tomto programu.  


06.04.2020 Lukáš Hejkrlík

Program Antivirus

Vážení klienti, zasíláme Vám informaci k programu Antivirus, který je zaměřen na proplacení části mzdových nákladů, který byl dnešním dnem spuštěn. Na úvod je ale třeba dodat, že je stále mnoho nevyřešených otázek, například typu, bude se náhrada týkat i proplacení dovolených, náhrad mezd apod.? Na tyto otázky, doufáme, budeme znát odpověď snad již brzy. Výplaty za měsíc březen Pro správnou žádost musíme nejdříve správně vypočítat mzdy za měsíc březen. Zaměstnavatel má tyto možnosti. – Vyplatíte zaměstnancům 100% mzdy, jako by byly v práci, i když byl Váš provoz omezen § 208 zákoníku práce – Pokud Váš provoz byl omezen, můžete zaměstnancům vyplatit dle Zákoníku práce § 207 písm. a), 80% průměrného výdělku – Pokud má Vaše společnost vnitřní směrnici nebo dohodu s odborovou organizací, můžete zaměstnancům vyplatit 60% průměrného výdělku § 209, odst. 2 zákoníku práce Program Antivirus Nejdříve je nutné napsat některé body, které jsou důležité pro žádost o příspěvek na mzdy. – Vyplacení příspěvku se týká pouze těch zaměstnanců, kteří nejsou ve výpovědní lhůtě – Mzdy a to včetně odvodů musí být zaplaceny v řádném termínu a to ve výši viz výše, Výplaty za měsíc březen – Program se netýká zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o provedení práce a pracovní činnosti – Tiše se mluví o bezdlužnosti, tzn. společnost by neměla mít dluhy vůči státním orgánům. Kolik můžete žádat? U našich klientů se bude příspěvek pohybovat maximálně 60% ze super hrubé mzdy, maximálně však do výše 29 000,- Kč. Na vyšší příspěvek by dosáhli pouze ty společnosti, které by byly kvůli COVID-II uzavřeny celkově (karanténa společnosti nařízená příslušnými úřady), proto se o ní dále nebudeme zmiňovat. Jaký je postup? – Vypočítají se mzdy za měsíc březen – Mzdy včetně odvodů se zaplatí zaměstnancům a státním orgánům – Vyplníme žádost na ÚP – Budeme čekat na odezvu a další formuláře, které ještě nejsou MPSV zpracované Kontrolní činnost Zpětně bude poskytnutí příspěvku na mzdy kontrolovat Inspektorát práce ve spolupráci s Úřadem práce, tudíž je nutné mít všechny dokumenty v pořádku, jinak je možnost, že budete muset příspěvek vracet. Mezi kontrolované dokumenty budou mimo jiné hlavně patřit: – Docházka za daný měsíc daného zaměstnance – Zaplacené odvody dle zákonem daného termínu (tj. do 20. dne následujícího měsíce) – Zaplacené výplaty zaměstnanců dle pracovních smluv/ mzdových výměrů nejpozději ve výplatní den organizace – Pracovní smlouvy/ mzdové výměry daných zaměstnanců – Dokázání překážek v práci, např. uzavřením provozu, snížení objemu zakázek apod. – Vnitřní směrnice společnosti nebo dohoda s odborovou organizací Jak se rozhodnout? Zvažte, jakou částku zaměstnanci vyplatíte jestli 100%, 80% nebo 60%. Od této částky se dále odvíjí i vyplacený příspěvek ve výši 60%, tzn. např. 60% ze 100% vyplacené mzdy, 60% z 80% vyplacené mzdy nebo 60% z 60% vyplacené mzdy. Jak Vám pomůžeme v BENE? – Budeme s Vámi konzultovat výpočet mezd za měsíc březen – Vypočteme mzdové náklady za měsíc březen – Pošleme žádost na ÚP – Budeme dále komunikovat s ÚP o vyplacení příspěvku a doložíme veškeré potřebné dokumenty UPOZORNĚNÍ, tyto práce jsou pro naší společnost časově náročné a budeme je vyřizovat jak to nejrychleji půjde. Nové informace Vám pošleme opět pomocí newsletteru, zveřejníme na našich webových stránkách a na našem Facebooku. Pro zaslání a další vyřizování žádosti si vyhrazujeme následující právo: – Za každou žádost (žádost se podává jedna za celý měsíc) požadujeme částku 1 000,- Kč. – Klient bude mít v době podání žádosti uhrazené veškeré závazky vůči naší společnosti – naše faktury po splatnosti (netýká se faktur ve splatnosti). Prosíme všechny klienty, aby dále sledovali naše oficiální webové stránky, facebookové stránky a případné dotazy nám zasílali výhradně do našich e-mailových schránek. S pozdravem Bc. Lukáš Hejkrlík a Iva Hejkrlíková


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.