Aktuality

Důležité informace


20.12.2023 Lukáš Hejkrlík

Změna ceníku služeb BENE CB spol. s r.o. od roku 2024

S ohledem na legislativní změny od roku 2024, a to jak ve mzdovém, tak i finančním účetnictví, Vás chceme informovat o změnách cen za naše služby, které vstoupí v platnost od roku 2024. 1. Změna ceny za zpracování mezd Kvůli konsolidačnímu balíčku a změnám zejména v personalistice a většímu nárůstu administrativy spojenou se zpracováním mezd, jsme nuceni od roku 2024 navýšit cenu za zpracování mezd. Podle článku III. Povinnost Objednatele bodu 3. Vám tedy sdělujeme, že pro rok 2024 se mění cena za zpracování následujících úkonů naší společností dle tabulky. Pracovní poměr / rok 2024 2023 Hlavní pracovní poměr            350 Kč            250 Kč Dohoda o provedení práce            250 Kč            100 Kč Dohoda o pracovní činnosti            250 Kč            100 Kč Při zpětném zpracování mezd za rok 2023 budeme klientovi účtovat cenu, která byla sjednaná pro rok 2023, tj. viz tabulka výše. 2. Změna ceny za zpracování účetnictví Dle smlouvy uzavřené s klienty článku III. Povinnost Objednatele bodu 3 bude cena za zpracování účetnictví navýšena o inflaci, vyhlášenou ČSÚ za předchozí rok. Navýšená cena za tyto služby bude za měsíc leden nebo 1. čtvrtletí roku 2024, tzn. až ve fakturách v roce 2024, kdy již bude známa výše inflace za předchozí rok. O přesném navýšení Vás budeme informovat v dalším newsletteru. 3. Rušení doplňkových služeb s náhradou hodinové sazby S ohledem na změny od roku 2024, a to jak ve mzdovém, tak i  finančním účetnictví, jsme dospěli tomu, že klientům již nebudeme účtovat některé úkony, které mají s naší společností uzavřeny jako doplňkovou službu.   Rušené doplňkové služby: Kontrolu u ČSSZ, ZP Kontrola FÚ, IP, úřad práce Žádosti pro FÚ Pracovní smlouvy/výpovědi Přihláška/odhláška zaměstnance Přihláška/odhláška cizinců na ÚP Vyúčtování dotací na úřad práce Zpracování exekučních srážek z mezd Zhotovení potvrzení pro zaměstnance (např. hypotéka) Vyplnění prohlášení daně poplatníka/roční zúčtování Přihlášky/odhlášky organizace (mzdy) Registrace DPH povinná Registrace DPH – dobrovolná Registrace ostatních daní a ŽÚ Zpracování dokumentů pro úvěr/dotaci Jiné smlouvy (nájemní apod.) Statistické výkazy   Z doplňkový služeb zůstávají pouze tyto úkony: Manažer datových schránek Odklad daňového přiznání Příplatek za expresní zpracování účetnictví/mezd Zápis z valné hromady Vzdálený přístup Zažádání o bezdlužnosti Archivace dokumentů Upomínka za neuhrazenou fakturu Namísto rušených doplňkových služeb budeme klientovi účtovat hodinovou sazbu za tyto služby ve výši 750,- Kč za každou celou hodinu a to v rámci poradenství. Poradenství má u nás klient v ceně za účetnictví a to do výše 2 hodin za každý měsíc. Poradenství v ceně za účetnictví bude od 1.1.2024 pro klienty pouze do výše 1 hodiny. Důvody, proč dochází k těmto změnám je hned několik: zvyšuje se administrativní náročnost zejména v oblasti mzdové a personální některé doplňkové služby se zpracovávaly déle a částka, kterou jsme za ni účtovali, nepokryla ani náklady na zaměstnance. Naopak některé doplňkové služby se zpracovávaly po kratší dobu zjednodušujeme náš systém v tom, že jsme zredukovali doplňkové služby jen na ty, které s sebou nesou jiné náklady a to buď jako poplatek za licence (vzdálené přístupy, datové schránky apod.) tak i dodatečné náklady např. na mzdu do poradenství se nově zařazuje i řešení daňové/mzdové/účetní problematiky, tj. např. osobní schůzky a řešení hospodářských výsledků, nebo řešení výpovědi zaměstnanců, řešení nedodaných dokladů apod. z analýzy, která nám za poslední měsíce po zadávání času našich zaměstnanců nad jednotlivými úkony klienta vyšla, bude mít toto spíše pozitivní dopad pro mikro a drobné klienty, které nebudeme zatěžovat doplňkovými službami. Naopak u větších firem je potřeba větší péče, kterou jsme si doposud neúčtovali.   Příklad Naši zaměstnanci souhrnně pracovali pro klienta následovně: Kontrola ČSSZ 0:30 (původně 300,- Kč) Přihláška odhláška zaměstnance 0:15 (původně 2×50 = 100,- Kč) Statistický výkaz 0:45 (původně 100,- Kč) Zpracování exekučních srážek z mezd 0:45 (původně 30,- Kč) Celkem vykázali poradenství (vícepráce) 1:30. Jelikož má klient u nás jednu hodinu v rámci zpracování účetnictví bude se klientovi fakturovat pouze půl hodina tj. 750*0,5 = 375,- Kč. Pokud by se fakturovalo podle současných smluv, částka by odpovídala minimálně částce 530,- Kč. 4. Cena za zpracování daně z příjmu právnických a fyzických osob Cena za zpracování daňových přiznání za rok 2023 bez odkladu daňového poradce jsou následující. Daň z příjmu fyzických osob Pro OSVČ vedlejší/hlavní 2 000 + DPH Pouze zaměstnanecké 1 000 + DPH Zaměstnanecké + nájem §9 1 500 + DPH Daň z příjmu právnických osob Přiznání s pohybem 3 000 + DPH Nulové přiznání 1 000 + DPH 5. DŮLEŽITÁ ZMĚNA V CENOVÉ POLITICE PŘI DODÁVÁNÍ DOKLADŮ Zde bychom Vás opět rádi upozornili na dodávání dokladů, na které jsme upozorňovali již v předchozím e-mailu v červenci. Tato nová pravidla byla za poslední rok na zkoušku aplikována, nicméně od nového roku dojde k automatizaci fakturace, která na základě zadaného datumu jednotlivým zaměstnancem aplikuje expresní příplatek. Níže zasíláme znovu změnu v cenové politice při dodání dokladů. Naše společnost je specializovaná na poskytování komplexního účetnictví pro naše klienty, včetně přípravy daňových přiznání k DPH. Dnes bychom vás rádi upozornili na důležitý termín týkající se dodání dokladů, který je klíčový pro správné zpracování vašeho účetnictví a zejména DPH. Abychom mohli efektivně a bez zbytečných komplikací zpracovat Vaše účetní doklady, žádáme Vás, abyste nám dodali všechny potřebné doklady do 15. dne v měsíci. Tímto dnem zajistíte správné a včasné podání daňových přiznání k DPH. Je důležité, abychom měli dostatek času na přípravu a kontrolu těchto dokumentů vč. žádostí o doplnění chybějících údajů Vaším prostřednictvím. Rozumíme tomu, že se mohou vyskytnout nečekané situace, které Vám brání dodat doklady včas.  Tyto případy budeme řešit samozřejmě individuálně. Nicméně bychom Vás rádi seznámili s naší novou cenovou politikou. Dodání dokladů po 15. dni v měsíci je spojeno s expresním příplatkem ve výši 500,- Kč, který bude účtován k Vaší fakturaci za účetnictví v daném měsíci. Pokud nám doklady donesete mezi 20. a 25. dnem v měsíci, bude se jednat o expresní zpracování. V takovém případě vám budeme muset účtovat 50% z fakturace za účetnictví nebo minimálně 1 000,- Kč. Expresní příplatek je zaveden kvůli nemožnosti kvalitního zpracování v krátkém časovém období. Vzniklé přesčasy našich zaměstnanců v této situaci jsou pro nás jako zaměstnavatele spojeny s dodatečnými náklady, které musíme zohlednit a proplatit. Chceme Vám nabídnout využití našeho online systému – www.dokladujto.cz. Tento moderní a uživatelsky přívětivý systém Vám umožňuje snadno nahrávat doklady přímo mobilní aplikaci přes Váš chytrý telefon. To eliminuje nutnost fyzického doručování a zajišťuje, že Vaše doklady jsou okamžitě k dispozici k zaúčtování. Systém dokladujto.cz vám např. umožňuje i jednoduše vytvářet vlastní faktury. Pokud budete mít o systém zájem, kontaktujte nás.


05.12.2023 Lukáš Hejkrlík

Změny v dohodách o provedení práce/činnosti

  V oblasti pracovněprávních vztahů konaných na základě dohody o provedení činnosti (dále jen “DPČ”) a dohody o provedení práce (dále jen “DPP”) došlo z hlediska zákona k podstatným změnám. Jelikož již některé změny jsou v platnosti od 1.10.2023 nebo budou od 1.1.2024 a následně od 1.7.2024 je tento článek rozdělen do několika podkapitol, které jako celek shrnují všechny změny, ke kterým již došlo nebo dojde. 1. Písemný rozvrh pracovní doby u DPP a DPČ od 1.10.2023   Od 01.10.2023 musí zaměstnavatelé, kteří mají uzavřené smlouvy se svými zaměstnanci na základě DPP a DPČ rozvrhnout zaměstnancům jejich pracovní rozvrh a oznámit týdenní pracovní dobu a to nejpozději 3 kalendářní dny před započetím samotné práce. Co to znamená? DPP a DPČ jsou svým charakterem smlouvy na zavolání. Tato změna znamená, že musíte zaměstnanci nahlásit s předstihem, jak má chodit do práce. Nahlášení může probíhat: písemně s potvrzeným podpisem obou stran elektronicky, pokud tuto možnost máte zahrnutou v ujednání se zaměstnancem (více o elektronické komunikaci rozepíšeme jako další novinku) naplánovat pevné stanovení rozvrhu práce např. na celý rok/měsíc např. každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin sjednání rozvrhu lze dohodnout i kratší, nicméně toto musí být písemně sjednáno se zaměstnancem například v samotné dohodě nebo dodatku pokud u zaměstnance a nebo i u zaměstnavatele dojde k okolnostem, kdy zaměstnanec nemůže pracovat dle naplánovaného rozvrhu, může si tuto svoji práci vykonat i v jiný čas mimo plánovaný rozvrh, nicméně opět o tom musí existovat záznam jako o plánování rozvrhu viz výše 2. Příplatky za práci o víkendu/ve svátek/v noci od 1.10.2023   Zaměstnavatel má za povinnost naplánovat svým zaměstnancům na DPP a DPČ směnu, viz předchozí kapitola. Pokud samotná práce připadne na víkend, svátek nebo noc, náleží zaměstnanci za tuto práci příplatek. Co to znamená je nejlépe ukázáno na příkladu. Zaměstnanci rozvrhnete pracovní směnu od 04:00 do 16:30. Zaměstnanec má nárok na tyto příplatky. Mimo to, že má zaměstnanec nárok na zákonné přestávky (změnu přestávek napíšeme jako další novinku), má dále nárok: od 04:00 do 06:00 příplatek za práci v noci pokud by tato práce probíhala ve svátek nebo o víkendu, dále by měl zaměstnanec nárok i na příplatek za práci o víkendu nebo ve svátek Jednotlivé příplatky za práci o víkendu, v noci nebo ve svátek se řídí primárně zákoníkem práce a to ve stejné procentní výši, jako kdyby se jednalo o pracovněprávní vztah na základě uzavřené pracovní smlouvy, tj.: práce o víkendu = 10% práce v noci = 10% práce ve svátek = 100% Příplatek se počítá z hodinové sazby, která je uzavřená se zaměstnancem. Závěrem je třeba napsat, že jednotlivé příplatky vstupují do vyměřovacího základu pro limit sociálního a zdravotního pojištění, které popisujeme v dalších kapitolách. 3. Nárok převodu DPP/DPČ na pracovní poměr od 1.10.2023   Pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě DPP a DPČ déle jak 180 dní, může po uplynutí této doby zažádat u svého zaměstnavatele o převod smlouvy DPP/DPČ na pracovní poměr. Na co si dát pozor? nezáleží, jestli na sebe smlouvy navazují a nebo jestli jich je více v průběhu roku. Důležité je, pokud smlouva/y v daném roce trvala/y v součtu více jak 180 dnů. pokud zaměstnavatel odmítne převod z DPP/DPČ, musí zaměstnanci odůvodnit proč tento převod zamítl a to vždy písemně ve lhůtě do 1 měsíce od doručení žádosti zaměstnanec se může obrátit např. na inspektorát práce nebo jiný úřad pro přezkum zamítnutí žádosti a v případě že tento spor vyhraje, vystavuje se zaměstnavatel zpětného doměření mezd 4. Nárok na dovolenou u DPP a DPČ od 1.1.2024   Od 1.1.2024 budou mít zaměstnanci na DPP a DPČ nárok na dovolenou po splnění určitých podmínek. Problematika dovolené u DPP a DPČ je velice komplikovaná a z tohoto důvodu zde popíšeme pouze jednoduchý případ, který nejčastěji nastane. Ostatní specifika popsané níže je nutné následně konzultovat se mzdovou účetní. Pro nárok na dovolenou musí: smlouva DPP nebo DPČ trvat déle než 4 týdny (např. od 1.1.2024 do 4.2.2024 = 5 týdnů) zaměstnanec musí odpracovat minimálně 80 hodin za daný rok odpracovaná doba se váže na každou smlouvu samostatně, tzn. že zaměstnanci může vzniknou nárok na DPP a současně i na DPČ, tzn. dva nároky na dovolenou Dopady nároku na dovolenou: nárok na dovolenou se počítá v hodinách a nemá vliv na limit 300 hodin u DPP dovolená vstupuje do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, tzn. přesáhnutí limitu viz další kapitoly nárok na dovolenou se počítá při splnění podmínek výše jako podíl odpracované doby a fiktivní pracovní doby (20 hodin/týden) * výměra nároku na dovolenou ve firmě Příklad 1 Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 31.12.2024 a odpracoval 70 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona. Řešení 1 Zaměstnanec nemá nárok na žádnou dovolenou, protože nesplnil minimální počet odpracovaných hodin (80 hodin) Příklad 2 Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 20.01.2024 a odpracoval 90 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona. Řešení 2 Zaměstnanec nemá nárok na žádnou dovolenou, protože nesplnil trvání smlouvy minimálně 4 týdny. Příklad 3 Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 31.12.2024 a odpracoval 152 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona. Řešení 3 Zaměstnanec má nárok na dovolenou. Výpočet probíhá jako 152 (odpracované hodiny) / 20 (fiktivní pracovní doba) * 80/52 (výměra nároku na dovolenou) = 11 hodin. Tyto hodiny si buď zaměstnanec vybere nebo mu je automaticky proplatí při ukončení této smlouvy. Specifika: Pokud zaměstnanec odpracuje u zaměstnavatele více jak 240 hodin za kalendářní rok započítává se mu vedle odpracovaných hodin do nároku na dovolenou i další absence ze strany zaměstnance. Toto se však musí řešit individuálně se mzdovou účetní. 5. Registr DPP u OSSZ od 1.7.2024   Od 1.7.2024 bude muset každý zaměstnavatel hlásit, kteří zaměstnanci na DPP jsou u něj zaměstnání a jakou výši mzdy za daný měsíc pobírali. Samotný proces ani formuláře zatím nejsou k dispozici, nicméně se předpokládá, že seznam bude součástí zasílaného přehledu o výši pojistného za každý měsíc ze zpracovaných mezd, který zasíláme za klienty na místně příslušnou OSSZ. Zde je tedy nutné upozornit zejména na to, že není možné DPP zpracovávat dodatečně neboť je nutné podávat měsíční hlášení. V případě, že by klient neučinil kompletní nahlášení seznamu vyplacených DPP každý měsíc, vystavuje se kontrole a pokutám ze strany státní úřadů za nesplnění svých povinností. 6. Horní hranice DPP u jednoho zaměstnavatele od 1.7.2024   Do 30.6.2024 platí stále stejná pravidla pro horní hranici DPP a to ve výši 10 000,- Kč včetně. Až po přesáhnutí této hranice se z celé částky vypočítává sociální a zdravotní pojištění a to jak za zaměstnavatele tak zaměstnance. Od 1.7.2024 dochází ke změně limitu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění a to ve výši 10 499,- Kč. Tzn. že při této hranici neplatí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění. Nicméně je důležité zdůraznit, že odvody se mohou platit i při nižší hranici jak 10 499,- Kč a to kvůli kumulaci dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů. 7. Kumulace DPP u více zaměstnavatelů od 1.7.2024   Pokud má zaměstnanec více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, dochází pro výpočet sociálního (a zdravotního) pojištění (pro zdravotní pojištění ještě není legislativa, proto se celý proces odložil k 1.7.2024) k přepočtu u kumulace dohod. Hranice kumulace dohod je stanovena na částku 17 499,- Kč. Pokud tedy zaměstnanec přesáhne u všech svých DPP za měsíc tuto částku, bude muset zaměstnavatel tuto mzdu zatížit odvodem pojištění. Pro lepší pochopení sepisujeme příklady. Příklad 1 Zaměstnanec má DPP u třech zaměstnavatelů a v konkrétním měsíci mu bylo v hrubém vyplaceno u – firma A 10 000,- Kč – firma B 5 000,- Kč – firma C 2 000,- Kč Řešení 1 Zaměstnanec ani zaměstnavatelé nebudou odvádět žádné pojištění, protože kumulace dohod je ve výši 17 000,- Kč, což je pod hranicí pro kumulaci dohod. Příklad 2 Zaměstnanec má DPP u třech zaměstnavatelů a v konkrétním měsíci mu bylo v hrubém vyplaceno u – firma A 10 000,- Kč + 350,- Kč příplatky viz kapitola 2 – firma B 5 000,- Kč + 400,- Kč vyplacená dovolená viz kapitola 4 – firma C 2 000,- Kč Dohromady 17 750,- Kč hrubého Řešení 2 – strana zaměstnavatele, např. firma A Zde popsané řešení je stejné pro všechny firmy z příkladu. Zaměstnavatel pošle hlášení na místně příslušnou OSSZ viz kapitola 5 a to nejdéle do 20. dne následujícího měsíce (externě zpracováváme pro naše klienty my). OSSZ po napárování všech firem (z příklad A + B + C) zjistí, že daný zaměstnanec překročil kumulaci DPP a tudíž pošle do datové schránky všech zaměstnavatelů (A+B+C) vyrozumění, že vyplacenou mzdu na DPP u konkrétního zaměstnance je nutné zatížit pojištěním. Lhůta je nejdéle do 30 dnů od podání přehledu viz první bod. Zaměstnavatel tohoto zaměstnance bude muset skrze formuláře přihlásit na OSSZ Zaměstnavatel bude muset zpětně opravit mzdu a navýšit jí o pojištění organizace (od roku 2024 ve výši 34,8%). Vše musí stihnout v termínu stanoveném od OSSZ Řešení 2 – strana zaměstnance Zde opět upozorníme, že není ještě navrhnuté řešení, a toto řešení, které píšeme níže je v návrhu. OSSZ pošle zaměstnanci (datovou schránkou pokud jí má, nebo na adresu) výměr na doplacení sociálního pojištění za zaměstnance. Zaměstnanec opět bude muset do určité doby toto pojištění doplatit Závěrem k příkladu 2 i kdyby zaměstnavatel věděl, že daný zaměstnanec přesáhne částku kumulace DPP, nemůže udělat odvod dříve, než bude vyzván ČSSZ pokud jiný zaměstnavatel chybně vystaví DPP např. s 3 měsíčním zpožděním dodatečně, vyvolá to lavinovou reakci u jiných zaměstnavatelů a ty mohou i více jak rok zpětně opravovat mzdy stále dokola. dnes se ještě neví, zda bude ČSSZ posílat výzvy k úpravě mezd hromadně nebo po jednotlivých zaměstnancích, může se tedy stát, že opravy mezd bude muset zaměstnavatel dělat za jeden měsíc vícekrát ze strany zaměstnance, který si nevyzvedne oznámení o doměření sociálního pojištění může vzniknou fikce doručení (možnosti doručení napíšeme jako další novinku) Bude se tedy stávat, že hodně zaměstnanců může mít exekuce na nedoplatek u ČSSZ 8. Závěr k DPP   Z výše uvedených kapitol by mělo být patrné každému zaměstnavateli, že institut DPP a případně DPČ, bude z hlediska administrativy, zejména od 1.7.2024, velice náročný. Bohužel schválením těchto změn dochází ke značné administrativní zátěži s dopadem jak na straně zaměstnavatele tak na straně zaměstnance. V tuto chvíli nevíme, jaký administrativní proces bude zvolen,a zároveň dosud není jasné, jaké prováděcí předpisy budou vyhlášeny pro odvody zdravotního pojištění. Veškeré změny sledujeme a jakmile budeme mít nové informace, sdělíme Vám je.


19.01.2023 Lukáš Hejkrlík

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2023

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně má Váš zaměstnanec vyplnit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2023 (dále jen „prohlášení“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví a mezd pro Vás připravíme prohlášení pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit, proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nepodepíše, respektive neodevzdá vyplněné prohlášení do účtárny  nejdéle do 15.2.2023, vystavuje se tak snížení své mzdy o daň z příjmu ze závislé činnosti (minimálně za měsíc leden). Na závěr je třeba upozornit, že v jednom měsíci může Váš zaměstnanec uplatňovat veškeré slevy a odpočty pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy dojde ke změně v některé části prohlášení, je třeba to zaměstnavateli nahlásit. Prohlášení také automaticky končí s pracovně právním poměrem, tzn. že není třeba žádnou písemnou formou prohlášení rušit. Obrázky slouží pouze pro ilustraci k vyplnění. 1. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty u plátce daně Název plátce daně =  plátce daně je zaměstnavatel, který v rámci výpočtu mzdy sníží zaměstnanci mzdu o vypočtenou daň. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Adresa = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které zaměstnanec uplatňuje slevy a odpočty. Příjmení, Jméno, Rodné číslo = Zde vypisuje poplatník, tj. ten kdo je zpoplatněn (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Pokud dojde v průběhu roku ke změně například příjmení poplatníka plátce, nahlásí to zaměstnanec zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = adresa, kterou má poplatník hlášenou jako svůj trvalý pobyt v platném občanském průkazu. Adresa trvalého pobytu se může lišit od adresy bydliště, tj. adresa, kde se poplatník zdržuje. O skutečnosti změny trvalého pobytu nebo bydliště má zaměstnanec povinnost nahlásit svému zaměstnavateli jiným způsobem. Není nutné vyplňovat nové prohlášení, protože hlavním identifikátorem poplatníka je jeho rodné číslo. Daňový nerezident ČR dále vyplní = daňovým nerezidentem se rozumí osoba s jinou státní příslušností než českou. Nerezident dále vyplní číslo a typ dokladu totožnosti poplatníka (pas, občanský průkaz ze země původu), Stát, který tento doklad vydal, Identifikace pro daňové účely a v neposlední řadě vyplní stát, jehož je poplatník daňovým rezidentem. 2. Slevy podle §35ba odst. 1 Slevy na dani jsou částky, o kterou se snižuje vypočtená daň. Pokud by sleva byla větší než vypočtená daň, zaměstnanci se rozdíl nekompenzuje. Všechny uvedené slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Základní sleva na poplatníka = základní sleva ve výši 2 570,- Kč za měsíc. Slevu lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného prohlášení. Základní slevu na invaliditu = sleva ve výši 210,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Rozšířenou slevu na invaliditu = sleva ve výši 420,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o přiznání invalidního důchodu III. stupně od okresní správy sociálního zabezpečení. Slevu na držitele průkazu ZTP/P = sleva ve výši 1 345,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit průkazem ZTP/P. Slevu na studenta = sleva ve výši 335,- Kč za měsíc. Slevu je třeba dále doložit potvrzením o studiu. U vysokoškolského vzdělání u prezenční formy studia  max. do 26 let věku nebo do 28 let věku v případě doktorském studijním programu. 3. Daňové zvýhodnění na vyživované děti Proto, aby si mohl poplatník uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě, musí svému zaměstnavateli doložit potvrzení druhého poplatníka (tj. manžel/manželka, druh/družka), že na dané děti neuplatňuje u svého zaměstnavatele zvýhodnění na děti vypsané v této části. Pokud je druhý z poplatníků OSVČ, nebo osoba bez příjmů, je potřeba tento dokument nahradit např. čestným prohlášením. V případě, že druhý z poplatníků nežije nebo je neznámý či je vyživované dítě v pěstounské péči, potvrdí tuto skutečnost sám poplatník čestným prohlášením či doložením příslušným potvrzením. Nicméně tyto skutečnosti (úmrtí, osvojení, adopce apod.) nezakládá na trvalém zvýhodnění vyživovaného dítěte, protože poplatník může za dobu možnosti uplatnění tohoto zvýhodnění začít žít s jiným poplatníkem v manželství. Podle §35c odst. 6) se za vyživované dítě poplatníka pro účely  zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit Dalším faktorem pro uplatnění tohoto zvýhodnění je, že vyživované dítě žije ve společné domácnosti s poplatníkem, je mu méně než 18 let nebo do 26 let a studuje prezenčně střední/vysokou školu nebo do 26 let, pokud studuje doktorské studium. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší/menší. ZTP/P = pokud některé vyživované dítě má průkaz ZTP/P, lze u tohoto dítěte uplatnit dvojnásobné zvýhodnění. Poplatník je tuto skutečnost ale povinen doložit průkazem ZTP/P vyživovaného dítěte. Zletilé dítě = pokud je vyživovanému dítěti více jak 18 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (střední a vysoká škola). Tuto skutečnost je poplatník povinen doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte za každý školní/akademický rok. Dodatečně za kalendářní měsíc = v případě, že poplatník chce ne/uplatnit zvýhodnění dodatečně. Pro dodatečné zvýhodnění jsou stejné podmínky, které jsou popsány výše. Poplatník do sloupečku vyplní číslem, za jaké měsíce dělá dodatečné uplatnění a do políčka v úvodu této sekce napíše XD. Veškeré změny dále napíše do změnové části, která bude popsána níže. 4. Informace o druhém z poplatníků Tuto sekci vyplní poplatník pouze v případě, že žije v domácnosti s vyživovanými dětmi a zároveň s druhým poplatníkem. Poplatník zakřížkuje NE, pokud vyživované děti vychovává sám a dále tabulku nevyplňuje. Pokud poplatník vychovává dítě s dalším poplatníkem, zakřížkuje ANO a postupuje dále ve vyplnění dodatečných informací o druhém z poplatníků. Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa bydliště (místo trvalého pobytu) = jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště nebo trvalého pobytu druhého poplatníka, žijícího ve společné domácnosti, který se podílí na výchově a hospodaření o vyživované dítě. Uplatňuje daňové zvýhodnění ANO/NE = pokud druhý poplatník uplatňuje alespoň jedno zvýhodnění na vyživované dítě vyplní poplatník ve svém prohlášení ANO. Pokud druhý poplatník neuplatňuje zvýhodnění na žádné dítě, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE. Zaměstnání ANO/NE = pokud je druhý poplatník zaměstnán, vypíše poplatník ve svém prohlášení ANO a pokračuje ve vyplňovaní zbytku tabulky. Pokud druhý poplatník není zaměstnán, vyplní poplatník ve svém prohlášení NE a dále ve vyplňovaní nepokračuje. Název plátce daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby, u kterého je zaměstnán druhý z poplatníků. Adresa plátce daně = zde se vyplní adresa obchodní společnosti nebo adresa fyzické osoby, u které je zaměstnán druhý z poplatníků 5. Podpisová část Tato sekce slouží pro potvrzení údajů z předešlých sekcí vlastnoručním podpisem poplatníka a plátce daně. Na uvedené zdaňovací období = do políčka prohlášení poplatníkem se podepíše zaměstnanec a vedle napíše datum podpisu. Do políčka ověření plátce daně se podepíše zaměstnavatel a vedle napíše datum podpisu. Dodatečně za uvedené zdaňovací období = učiní tak zaměstnanec i zaměstnavatel POUZE v případě, že zaměstnanec v průběhu roku nahlásí změnu v části Změnová část a to stejným způsobem jako na uvedené zdaňovací období. 6. Změnová část V této sekci poplatník vypisuje změny v průběhu roku. Tím může např. být sleva na invaliditu, studium nebo i změna na vyživované děti. Pokud poplatník chce uplatňovat slevu nebo zvýhodnění dodatečně, musí viz vysvětlení výše doložit potřebné dokumenty. Druh změny = stručný popis, u které slevy ne/zvýhodnění dochází ke změně Kalendářní měsíc, v němž změna nastala = měsíc, kdy ke změně došlo Změna oznámená poplatníkem = podpis poplatníka (zaměstnance) a datum podpisu Ověření plátce daně = podpis plátce (zaměstnavatel) a datum podpisu V případě, že změna nastává ve zvýhodnění na vyživované děti, má za povinnost poplatník vyplnit i poslední tabulku v této sekci. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = Jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, u kterého dochází ke změně. Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výše na = v případě, že zaměstnanec neuplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, napíše do kolonky neuplatňuji. V případě, že poplatník chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě, píše do této kolonky čísla kdy, 1 znamená zvýhodnění ve výši 1 267,- Kč měsíčně na první dítě. 2 znamená zvýhodnění ve výši 1 860,- Kč měsíčně na druhé dítě. 3 znamená zvýhodnění ve výši 2 320,- Kč měsíčně na třetí a další dítě. Pokud má poplatník např. dvě děti s tím, že druhý poplatník si uplatňuje jedno dítě a druhý poplatník druhé, je třeba tuto skutečnost zaznamenat opět ve formuláři potvrzení druhého poplatníka, aby bylo zřejmé, který z poplatníků využívá zvýhodnění větší a menší. K dodatečnému nahlášení může dojít například narozením nového vyživovaného dítěte, nebo již neuplatněním některého z vyživovaných dětí apod. ZTP/P = pokud dojde ke změně v průběhu roku, kdy vyživované dítě ne/má průkaz ZTP/P zapíše se tato změna Zletilé dítě = zapisuje se pouze u nově přidaného vyživovaného dítěte. Není nutné hlásit změnu, kdy konkrétnímu dítěti v průběhu roku bylo 18 let. Tuto skutečnost musí poplatník doložit potvrzením o studiu vyživovaného dítěte.


19.01.2023 Lukáš Hejkrlík

Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

Tento článek obsahuje podrobný návod, jak si správně zaměstnanec vyplní formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (dále jen „žádost“). Na úvod je třeba napsat, že tento formulář má za povinnost si vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. My, jako Váš partner v oboru účetnictví, daní a mezd pro Vás připravíme žádost pro kmenové zaměstnance pouze v rozsahu vyplnění základních údajů. Jak zjistíte níže, není možné, aby zaměstnavatel věděl o všech slevách a odpočtech, které chce zaměstnanec u Vás uplatnit v rámci zúčtování záloh. Proto tento článek slouží i pro Vaše zaměstnance jako návod, na co vše mají nárok. Pokud zaměstnanec nedodá vyplněnou žádost včetně potřebných dokumentů do účtárny nejdéle do 15.2.2023, vystavuje se tak riziku, že mu roční zúčtování ve mzdě nebude provedeno a bude si muset podat daňové přiznání za konkrétní zdaňovací období sám. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr před koncem roku a nenastupuje do dalšího zaměstnání, může si u posledního zaměstnavatele v roce zažádat o roční zúčtování záloh, pokud splní i další podmínky viz. níže. Obrázky slouží pro ilustraci k vyplnění! 1. Co je to roční zúčtování záloh Při výpočtu mzdy je zaměstnanci srážena daň, kterou jako zaměstnavatel (plátce) odvádíte za své zaměstnance (poplatníky) na místně příslušný finanční úřad. V rámci prohlášení poplatníka daně fyzických osob (dále jen „prohlášení“) viz článek zde, si zaměstnanec v průběhu roku uplatňuje základní slevy, na které má dle svého prohlášení nárok. Existují odpočty, které si nemůže zaměstnanec v průběhu roku uplatnit, protože vyúčtování těchto odpočtů může doložit pouze jednou za rok na základě konkrétního potvrzení. Tyto odpočty budou vysvětleny dále níže. Ne všichni zaměstnanci můžou požádat o roční zúčtování daně, proto je třeba splnit níže uvedené podmínky: zaměstnanec neměl v průběhu roku jiné příjmy než ze závislé činnosti (tj. zaměstnání). Ostatními příjmy se rozumí podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu, neměl současně více pracovních poměrů u více zaměstnavatelů. Pracovním poměrem se vedle hlavního pracovního poměru rozumí i dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, výplata odškodnění pracovních úrazů pojišťovnou (Kooperativa nebo České pojišťovna) atd. pokud zaměstnanec nenahlásí včas změny vyplněné v původním prohlášení a v rámci ročního zúčtování by měl daň vracet, má za povinnost podat daňové přiznání za konkrétní rok a roční zúčtování mu zaměstnavatel nemůže udělat Podmínky pro vyplacení ročního zúčtování záloh zaměstnavatel vyplatí svému zaměstnanci roční zúčtování záloh pouze v případě, že je částka vyšší než 50,- Kč pokud si zaměstnanec dodatečně uplatňuje zvýhodnění na děti, může mu je zaměstnavatel vyplatit pouze tehdy, pokud jeho rozhodný příjem byl vyšší než 6-ti násobek minimální mzdy pro konkrétní rok (pro rok 2022 je rozhodná částka 97 200,- Kč) roční zúčtování musí zaměstnanec doložit potvrzeními a žádostí viz níže 2. Základní údaje o plátci a poplatníkovi Období = rok, za který zaměstnanec žádá o roční zúčtování záloh. Identifikace poplatníka = Zde vypisuje poplatník (zaměstnanec) své příjmení, jméno a rodné číslo. Identifikace plátce daně (název) = plátce daně je zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec v době podání žádosti zaměstnán. Zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby. 3. Příjmy od předchozích plátců daně Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku více zaměstnavatelů. Musí být však splněna podmínka, že pracovně právní vztah nebyl souběžný s jiným pracovně právním vztahem. V tomto případě si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám a nemá na roční zúčtování záloh od současného ani předchozího zaměstnavatele nárok. Pro správný výpočet musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. Pokud zaměstnanec byl hlášen na úřadu práce jako žadatel o pracovní místo, tuto sekci nevyplňuje, ale dokládá k ročnímu zúčtování potvrzení od úřadu práce. V kalendářních měsících = číselně vyplňuje měsíce, ve kterých pracoval u jiného zaměstnavatele Identifikace předchozích plátců daně = zde se vypisuje obchodní jméno společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby u které byl zaměstnanec zaměstnán. 4. Nezdanitelné části základu daně Tato sekce se věnuje ostatním slevám, které poplatník dokládá potvrzením. Do sloupce „Uplatňuji“ zaměstnanec napíše křížek, pokud tuto slevu doloží a do sloupce „Uplatňovaná částka“ vypíše částku uvedenou na potvrzení. Bezúplatná plnění – dary = dar obcím, krajům nebo jiným organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu, vzdělání, kulturu, školství požární ochranu. Dále zdravotním zařízením, církvím nadacím apod. Minimální částka jednoho daru musí činit 1 000,- Kč. Pokud zaměstnanec v průběhu roku daroval krev nebo plazmu, má nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši 3.000,- Kč za každý odběr. O všech darech zaměstnanec dokládá potvrzení. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb = částku, kterou zaměstnanec vynaloží jako úrok na hypotéčním úvěru nebo stavebním spoření na pozemek nebo nemovitost, kterou využívá pro svou vlastní bytovou potřebu. Zaměstnanec dokládá potvrzení o zaplacených úrocích. Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně je 300 000,- Kč u z úvěru zřízeného do 31.12.2020 a 150 000,- Kč u úvěru zřízeného od 1.1.2021, v součtu obou druhů pořízení max. 300 000 Kč. Dále je potřeba vyplnit dodatkové prohlášení vysvětleno níže. Pokud zaměstnanec v žádosti o roční zúčtování záloh uvádí úroky z úvěru poprvé, je nutné doložit kopii úvěrové nebo hypotéční smlouvy. Penzijní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených penzijních pojištění. Odpočet se počítá jako rozdíl zaplacené částky za kalendářní měsíc ponížen o 1 000,- Kč. Soukromé životní pojištění = od základu daně lze na základě potvrzení odečíst částka maximálně 24 000,- Kč a to v součtu všech uzavřených životních pojištění. Členské příspěvky = pokud je zaměstnanec členem odborové organizace, může si na základě potvrzení odečíst maximální částku 3 000,- Kč. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání = zaměstnanec si může odečíst na základě potvrzení částku 10 000,- Kč nebo 13 000,- Kč u zaměstnanců se zdravotním postižením nebo 15 000,- Kč u zaměstnanců s těžkým zdravotním pojištěním v případě, že vynaloží výdaje na vzdělání podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověření a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 5. Prohlášení o bytové potřebě Tuto sekci vyplní zaměstnanec v případě, že si uplatňuje úroky z hypotéky/stavebního spoření (dále jen „úroky) viz předchozí kapitola. Úroky může zaměstnanec sdílet s jinými poplatníky a může kvůli daňové optimalizaci tyto úroky poměrem mezi poplatníky rozdělit. Pokud poplatník přerozděluje část úroků na jiného poplatníka, vyplní výše uvedenou tabulku o dalších poplatnících. V případě, že si zaměstnanec odpočítává 100% úroků dále již nevyplňuje ostatní poplatníky podílející se na tomto hypotéčním úvěru. Zaměstnanec musí dále vybrat variantu zřízení úvěru dle data pořízení – lze vybrat jednu či obě možnosti. Dále zaměstnanec musí vyplnit adresu nemovitosti, kde bydlí a využívá pro financování tohoto bydlení hypotéční úvěr/stavební spoření.   6. Sleva za zastavenou exekuci Díky novelizaci zákona se mají zastavit ty exekuce, které trvají více než 3 roky a týkají se pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství a během této doby nebylo nic vymoženo. Oprávněnému, tedy věřiteli, pak bude náležet náhrada ve výši 30 % z částky vymáhané pohledávky bez příslušenství. Maximální částka za jednu zastavenou exekuci činí 450 Kč. Toto plnění se nebude poskytovat v penězích, ale ve formě slevy na dani z příjmů. Nárok se dokládá potvrzením od exekutora – Usnesení o zastavení exekuce. Sleva na zastavenou exekuci se netýká dlužníků, na které je vedeno exekuční řízení!   7. Sleva na manželku Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří hospodaří ve společné domácnosti s manželem/manželkou a jejich příjem za zdaňovací období nepřesáhne částku 68 000,- Kč. Příjmem se pro tyto účely rozumí například příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr, příjmy z dohody o provedení práce, pracovní činnosti) podle §6, příjmy z podnikání (OSVČ) podle §7, kapitálové příjmy (např. akcie, dividendy, apod.) podle §8, příjmy z pronájmu podle §9 a nebo ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu. Příjmem se ale dál rozumí výplata nemocenské dávky (nemocenská, státní důchody, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, apod.). Příjmem se pro tyto účely nerozumí rodičovský příspěvek. Základní sleva na manželku je ve výši 2 070- Kč za měsíc, tj. 24 840,- Kč roční sleva. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P sleva je za konkrétní měsíc dvojnásobná, tj. 4 140,- Kč a roční sleva dále maximálně ve výši 49 680,- Kč. Zaměstnanec je povinen k této sekci doložit čestné prohlášení manželky/manžela, že si za minulý kalendářní rok nevydělal/nevydělala víc než 68 000,- Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P tak i tento průkaz. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vyplňuje jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela. Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, kdy byla celková částka příjmů manžela/manželky nižší jak 68 000,- Kč. Pro uplatnění slevy na manžela/manželku se však počítá s příjmy za celý kalendářní rok. ZTP/P = zaměstnanec vyplní křížek, pokud je manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P Nárok splněn za = zde se vypisují měsíce, ve kterých byl manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P   8. Sleva za umístnění dítěte Tuto sekci vyplňují pouze ti zaměstnanci, kteří mají děti, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti a zároveň zaměstnanec vynaložil výdaje na umístnění dítěte v předškolním zařízením. Maximální částka kterou si může zaměstnanec uplatnit na jedno dítě je výše minimální mzdy za konkrétní rok (pro rok 2022 je maximální částka 16 200,- Kč). Zaměstnanec je povinen doložit potvrzení o vynaložených výdajích na jednotlivé dítě. Jméno, Příjmení, Rodné číslo = zde se vypisuje jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Vynaložená částka = vynaložená částka na umístění dítěte v předškolním zařízení, která je napsána na potvrzení.   9. Podpisová část Zaměstnanec, který uplatňuje dodatečné slevy nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti, označí políčko vedle textu „Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani/daňového zvýhodnění“ křížkem a postupuje dále dodatečným vyplněním prohlášením viz článek zde. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění učiněná = zde se podepíše zaměstnanec a dopíše datum podpisu Ověření plátcem daně = zde se podepíše zaměstnavatel a dopíše datum podpisu 9. Další záznamy Tato sekce slouží zejména k dodatečným záznamům a změnám, případně jako nástavba jednotlivých sekcí v případě, že daná sekce nemá dostatek kolonek pro vyplnění všech informací.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018