Aktuality
05.12.2023 publikoval Lukáš Hejkrlík

Změny v dohodách o provedení práce/činnosti

 

V oblasti pracovněprávních vztahů konaných na základě dohody o provedení činnosti (dále jen “DPČ”) a dohody o provedení práce (dále jen “DPP”) došlo z hlediska zákona k podstatným změnám. Jelikož již některé změny jsou v platnosti od 1.10.2023 nebo budou od 1.1.2024 a následně od 1.7.2024 je tento článek rozdělen do několika podkapitol, které jako celek shrnují všechny změny, ke kterým již došlo nebo dojde.

1. Písemný rozvrh pracovní doby u DPP a DPČ od 1.10.2023

 

Od 01.10.2023 musí zaměstnavatelé, kteří mají uzavřené smlouvy se svými zaměstnanci na základě DPP a DPČ rozvrhnout zaměstnancům jejich pracovní rozvrh a oznámit týdenní pracovní dobu a to nejpozději 3 kalendářní dny před započetím samotné práce. Co to znamená?

 • DPP a DPČ jsou svým charakterem smlouvy na zavolání. Tato změna znamená, že musíte zaměstnanci nahlásit s předstihem, jak má chodit do práce.
  Nahlášení může probíhat:

   • písemně s potvrzeným podpisem obou stran
   • elektronicky, pokud tuto možnost máte zahrnutou v ujednání se zaměstnancem (více o elektronické komunikaci rozepíšeme jako další novinku)
   • naplánovat pevné stanovení rozvrhu práce např. na celý rok/měsíc např. každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
 • sjednání rozvrhu lze dohodnout i kratší, nicméně toto musí být písemně sjednáno se zaměstnancem například v samotné dohodě nebo dodatku
 • pokud u zaměstnance a nebo i u zaměstnavatele dojde k okolnostem, kdy zaměstnanec nemůže pracovat dle naplánovaného rozvrhu, může si tuto svoji práci vykonat i v jiný čas mimo plánovaný rozvrh, nicméně opět o tom musí existovat záznam jako o plánování rozvrhu viz výše

2. Příplatky za práci o víkendu/ve svátek/v noci od 1.10.2023

 

Zaměstnavatel má za povinnost naplánovat svým zaměstnancům na DPP a DPČ směnu, viz předchozí kapitola. Pokud samotná práce připadne na víkend, svátek nebo noc, náleží zaměstnanci za tuto práci příplatek. Co to znamená je nejlépe ukázáno na příkladu.

Zaměstnanci rozvrhnete pracovní směnu od 04:00 do 16:30. Zaměstnanec má nárok na tyto příplatky. Mimo to, že má zaměstnanec nárok na zákonné přestávky (změnu přestávek napíšeme jako další novinku), má dále nárok:

 • od 04:00 do 06:00 příplatek za práci v noci
 • pokud by tato práce probíhala ve svátek nebo o víkendu, dále by měl zaměstnanec nárok i na příplatek za práci o víkendu nebo ve svátek

Jednotlivé příplatky za práci o víkendu, v noci nebo ve svátek se řídí primárně zákoníkem práce a to ve stejné procentní výši, jako kdyby se jednalo o pracovněprávní vztah na základě uzavřené pracovní smlouvy, tj.:

 • práce o víkendu = 10%
 • práce v noci = 10%
 • práce ve svátek = 100%

Příplatek se počítá z hodinové sazby, která je uzavřená se zaměstnancem. Závěrem je třeba napsat, že jednotlivé příplatky vstupují do vyměřovacího základu pro limit sociálního a zdravotního pojištění, které popisujeme v dalších kapitolách.

3. Nárok převodu DPP/DPČ na pracovní poměr od 1.10.2023

 

Pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě DPP a DPČ déle jak 180 dní, může po uplynutí této doby zažádat u svého zaměstnavatele o převod smlouvy DPP/DPČ na pracovní poměr. Na co si dát pozor?

 • nezáleží, jestli na sebe smlouvy navazují a nebo jestli jich je více v průběhu roku. Důležité je, pokud smlouva/y v daném roce trvala/y v součtu více jak 180 dnů.
 • pokud zaměstnavatel odmítne převod z DPP/DPČ, musí zaměstnanci odůvodnit proč tento převod zamítl a to vždy písemně ve lhůtě do 1 měsíce od doručení žádosti
 • zaměstnanec se může obrátit např. na inspektorát práce nebo jiný úřad pro přezkum zamítnutí žádosti a v případě že tento spor vyhraje, vystavuje se zaměstnavatel zpětného doměření mezd

4. Nárok na dovolenou u DPP a DPČ od 1.1.2024

 

Od 1.1.2024 budou mít zaměstnanci na DPP a DPČ nárok na dovolenou po splnění určitých podmínek. Problematika dovolené u DPP a DPČ je velice komplikovaná a z tohoto důvodu zde popíšeme pouze jednoduchý případ, který nejčastěji nastane. Ostatní specifika popsané níže je nutné následně konzultovat se mzdovou účetní. Pro nárok na dovolenou musí:

 • smlouva DPP nebo DPČ trvat déle než 4 týdny (např. od 1.1.2024 do 4.2.2024 = 5 týdnů)
 • zaměstnanec musí odpracovat minimálně 80 hodin za daný rok
 • odpracovaná doba se váže na každou smlouvu samostatně, tzn. že zaměstnanci může vzniknou nárok na DPP a současně i na DPČ, tzn. dva nároky na dovolenou

Dopady nároku na dovolenou:

 • nárok na dovolenou se počítá v hodinách a nemá vliv na limit 300 hodin u DPP
 • dovolená vstupuje do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, tzn. přesáhnutí limitu viz další kapitoly
 • nárok na dovolenou se počítá při splnění podmínek výše jako podíl odpracované doby a fiktivní pracovní doby (20 hodin/týden) * výměra nároku na dovolenou ve firmě

Příklad 1
Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 31.12.2024 a odpracoval 70 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona.

Řešení 1
Zaměstnanec nemá nárok na žádnou dovolenou, protože nesplnil minimální počet odpracovaných hodin (80 hodin)

Příklad 2
Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 20.01.2024 a odpracoval 90 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona.

Řešení 2
Zaměstnanec nemá nárok na žádnou dovolenou, protože nesplnil trvání smlouvy minimálně 4 týdny.

Příklad 3
Zaměstnanec na DPP měl smlouvu od 1.1.2024 do 31.12.2024 a odpracoval 152 hodin. Podnik má ve směrnici, že dovolená jsou 4 týdny podle zákona.

Řešení 3
Zaměstnanec má nárok na dovolenou. Výpočet probíhá jako 152 (odpracované hodiny) / 20 (fiktivní pracovní doba) * 80/52 (výměra nároku na dovolenou) = 11 hodin. Tyto hodiny si buď zaměstnanec vybere nebo mu je automaticky proplatí při ukončení této smlouvy.

Specifika:
Pokud zaměstnanec odpracuje u zaměstnavatele více jak 240 hodin za kalendářní rok započítává se mu vedle odpracovaných hodin do nároku na dovolenou i další absence ze strany zaměstnance. Toto se však musí řešit individuálně se mzdovou účetní.

5. Registr DPP u OSSZ od 1.7.2024

 

Od 1.7.2024 bude muset každý zaměstnavatel hlásit, kteří zaměstnanci na DPP jsou u něj zaměstnání a jakou výši mzdy za daný měsíc pobírali. Samotný proces ani formuláře zatím nejsou k dispozici, nicméně se předpokládá, že seznam bude součástí zasílaného přehledu o výši pojistného za každý měsíc ze zpracovaných mezd, který zasíláme za klienty na místně příslušnou OSSZ.

Zde je tedy nutné upozornit zejména na to, že není možné DPP zpracovávat dodatečně neboť je nutné podávat měsíční hlášení. V případě, že by klient neučinil kompletní nahlášení seznamu vyplacených DPP každý měsíc, vystavuje se kontrole a pokutám ze strany státní úřadů za nesplnění svých povinností.

6. Horní hranice DPP u jednoho zaměstnavatele od 1.7.2024

 

Do 30.6.2024 platí stále stejná pravidla pro horní hranici DPP a to ve výši 10 000,- Kč včetně. Až po přesáhnutí této hranice se z celé částky vypočítává sociální a zdravotní pojištění a to jak za zaměstnavatele tak zaměstnance.

Od 1.7.2024 dochází ke změně limitu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění a to ve výši 10 499,- Kč. Tzn. že při této hranici neplatí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění. Nicméně je důležité zdůraznit, že odvody se mohou platit i při nižší hranici jak 10 499,- Kč a to kvůli kumulaci dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů.

7. Kumulace DPP u více zaměstnavatelů od 1.7.2024

 

Pokud má zaměstnanec více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, dochází pro výpočet sociálního (a zdravotního) pojištění (pro zdravotní pojištění ještě není legislativa, proto se celý proces odložil k 1.7.2024) k přepočtu u kumulace dohod. Hranice kumulace dohod je stanovena na částku 17 499,- Kč. Pokud tedy zaměstnanec přesáhne u všech svých DPP za měsíc tuto částku, bude muset zaměstnavatel tuto mzdu zatížit odvodem pojištění. Pro lepší pochopení sepisujeme příklady.

Příklad 1

Zaměstnanec má DPP u třech zaměstnavatelů a v konkrétním měsíci mu bylo v hrubém vyplaceno u
– firma A 10 000,- Kč
– firma B 5 000,- Kč
– firma C 2 000,- Kč

Řešení 1
Zaměstnanec ani zaměstnavatelé nebudou odvádět žádné pojištění, protože kumulace dohod je ve výši 17 000,- Kč, což je pod hranicí pro kumulaci dohod.

Příklad 2

Zaměstnanec má DPP u třech zaměstnavatelů a v konkrétním měsíci mu bylo v hrubém vyplaceno u
– firma A 10 000,- Kč + 350,- Kč příplatky viz kapitola 2
– firma B 5 000,- Kč + 400,- Kč vyplacená dovolená viz kapitola 4
– firma C 2 000,- Kč
Dohromady 17 750,- Kč hrubého

Řešení 2 – strana zaměstnavatele, např. firma A
Zde popsané řešení je stejné pro všechny firmy z příkladu.

 • Zaměstnavatel pošle hlášení na místně příslušnou OSSZ viz kapitola 5 a to nejdéle do 20. dne následujícího měsíce (externě zpracováváme pro naše klienty my).
 • OSSZ po napárování všech firem (z příklad A + B + C) zjistí, že daný zaměstnanec překročil kumulaci DPP a tudíž pošle do datové schránky všech zaměstnavatelů (A+B+C) vyrozumění, že vyplacenou mzdu na DPP u konkrétního zaměstnance je nutné zatížit pojištěním. Lhůta je nejdéle do 30 dnů od podání přehledu viz první bod.
 • Zaměstnavatel tohoto zaměstnance bude muset skrze formuláře přihlásit na OSSZ
 • Zaměstnavatel bude muset zpětně opravit mzdu a navýšit jí o pojištění organizace (od roku 2024 ve výši 34,8%). Vše musí stihnout v termínu stanoveném od OSSZ

Řešení 2 – strana zaměstnance
Zde opět upozorníme, že není ještě navrhnuté řešení, a toto řešení, které píšeme níže je v návrhu. OSSZ pošle zaměstnanci (datovou schránkou pokud jí má, nebo na adresu) výměr na doplacení sociálního pojištění za zaměstnance. Zaměstnanec opět bude muset do určité doby toto pojištění doplatit

Závěrem k příkladu 2

 • i kdyby zaměstnavatel věděl, že daný zaměstnanec přesáhne částku kumulace DPP, nemůže udělat odvod dříve, než bude vyzván ČSSZ
 • pokud jiný zaměstnavatel chybně vystaví DPP např. s 3 měsíčním zpožděním dodatečně, vyvolá to lavinovou reakci u jiných zaměstnavatelů a ty mohou i více jak rok zpětně opravovat mzdy stále dokola.
 • dnes se ještě neví, zda bude ČSSZ posílat výzvy k úpravě mezd hromadně nebo po jednotlivých zaměstnancích, může se tedy stát, že opravy mezd bude muset zaměstnavatel dělat za jeden měsíc vícekrát
 • ze strany zaměstnance, který si nevyzvedne oznámení o doměření sociálního pojištění může vzniknou fikce doručení (možnosti doručení napíšeme jako další novinku) Bude se tedy stávat, že hodně zaměstnanců může mít exekuce na nedoplatek u ČSSZ

8. Závěr k DPP

 

Z výše uvedených kapitol by mělo být patrné každému zaměstnavateli, že institut DPP a případně DPČ, bude z hlediska administrativy, zejména od 1.7.2024, velice náročný. Bohužel schválením těchto změn dochází ke značné administrativní zátěži s dopadem jak na straně zaměstnavatele tak na straně zaměstnance. V tuto chvíli nevíme, jaký administrativní proces bude zvolen,a zároveň dosud není jasné, jaké prováděcí předpisy budou vyhlášeny pro odvody zdravotního pojištění.

Veškeré změny sledujeme a jakmile budeme mít nové informace, sdělíme Vám je.


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018