Aktuality
23.01.2020 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kniha jízd z pohledu daně z příjmu a DPH

Tento článek se věnuje problematice vozidel, které používáte k podnikání. Pro správné pochopení celé problematiky je nutné rozdělit tento článek do dvou pohledů, z hlediska daně z příjmu a z hlediska daně z přidané hodnoty. Vše jako celek Vám určí výsledek, jestli psát knihu jízd, jaké jsou daňové dopady, a čeho se případně vyvarovat.

1. Co je třeba

Abychom správně evidovali náklady a DPH pro rok 2020 je zapotřebí na doklady, které se vztahují k vozidlům psát rozlišující poznámku v podobě SPZ nebo typu vozidla. Jelikož problematika knihy jízd je náročná, prosím nechte si osobně vysvětlit problematiku, která je níže popsaná.

2.Kniha jízd z hlediska daně z příjmu

U vozidel z hlediska daně z příjmu se musí psát kniha jízd v tom případě, když si podnikatel do nákladů (v daňové evidenci výdajů, dále jen „nákladů“), uznává skutečné náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM) a parkovné. Podnikatel se však může rozhodnout, využít výhodnější paušální výdaje dle §24 odst. 2) písm. zt) Zákona o dani z příjmu, a tedy na maximálně tři vozidla v obchodním majetku, využít paušální náklady na vozidlo ve výši 5 000,- Kč u právnických osob, respektive 4 000,- Kč u fyzických osob. Co to znamená Vám demonstrujeme na následujících příkladech.

1.Právnická osoba 

Vlastníte s.r.o., které ve svém majetku eviduje 3 vozidla (BMW, VW, OPEL). V průběhu roku evidujete v účetnictví náklady bez DPH viz tabulka:

Vozidlo/náklad BMW VW OPEL
PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč
Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč
Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč
Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč

Celkové náklady na vozidla jsou ve výši 323 350,- Kč, což jsou náklady vynaložené za účelem zisku. Pokud byste tyto náklady obhajovali před finančním úřadem, ke všem vozidlům byste museli doložit knihu jízd.

Varianta A)

Správný daňový poradce nebo účetní by na první pohled měl upravit výsledek hospodaření, a to u vozidel BMW a OPEL. Proč?

Pokud bychom využili paušální výdaje na vozidla BMW a OPEL, snížili bychom daňovou povinnost klienta a to následovně.

Vozidlo/náklad BMW OPEL Poznámka
PHM 48 580,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření
Parkovné 1 200,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření
Paušální náklady 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření.
Oprava vozidla 48 000,- Kč 120 850,- Kč Bez korekce
Celkem náklad 108 000,- Kč 180 850,- Kč Po úpravách

Z příkladu je patrné, že po korekci jsou celkové náklady na vozidla ve výši 359 910,- Kč (BMW a OPEL po úpravě + původní VW). Pokud byste měli obhajovat tyto náklady před finančním úřadem, postačilo by psát knihu jízd pouze na vozidlo VW.

Paušální náklady na vozidlo nahrazují administrativu s psaním knihy jízd.

Varianta B)

Pro úplnou ochranu zde vyvstává možnost, že i vozidlo VW bychom převedli na paušální náklady, a to i s tím vědomím, že je to pro nás ztrátové v únosné míře. V tom případě by daňový poradce vyhodil z nákladů 68 480,- Kč, aby tam hned poté vložil 60 000,- Kč. Celkové náklady na všechny vozidla za celý rok byly ve výši 351 430,- Kč, což je stále více, než v případě využití skutečných nákladů na PHM, viz zadání tohoto příkladu. U této varianty by klient nemusel psát knihu jízd u žádného z vozidel.

2. Fyzická osoba

U fyzických osob je situace oproti právnických osob lehce odlišná, a to zejména z důvodu toho, že se předpokládá, že minimálně jedno vozidlo využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům. Paušální náklady na vozidlo, které využívá fyzická osoba k soukromým účelům je ve výši 4 000,- Kč. Náklady spojené s tímto vozidlem se pak musí také krátit, a to ve výši 20%.

Nastíníme stejný příklad jako u právnické osoby, kdy vlastníte 3 vozidla (BMW, VW, OPEL) s tím, že vozidlo BMW využívá fyzická osoba i ke svým soukromým účelům.

Vozidlo/náklad BMW – soukromé VW OPEL
PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč
Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč
Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč
Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč

Opravy vozidla BMW se musí krátit minimálně o 20% a tudíž v průběhu roku a nebo v rámci daňového přiznání musí náklady ve výši 9 600,- Kč zvýšit výsledek hospodaření fyzické osoby. Na ostatní vozidla bychom v rámci nepsání knihy jízd uplatnili také paušální náklady, ale ve výši 5 000,- Kč, protože  ostatní vozidla využíváme pouze k podnikání za účelem zisku.

Celkové náklady na vozidla by vypadaly podle tabulky, viz níže.

Vozidlo/náklad BMW VW OPEL Poznámka
PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření
Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč V daňovém přiznání zvýšíme o tyto částky výsledek hospodaření
Oprava vozidla 38 400,- Kč (tj. 80% z 48 000,- Kč) 2 580,- Kč 120 850,- Kč V daňovém přiznání korekce ve výši 9 600,- Kč
Paušální náklady 48 000,- Kč (protože využívá i k soukromým účelům) 60 000,- Kč 60 000,- Kč V daňovém přiznání snížíme výsledek hospodaření.
Celkem 86 400,- Kč 62 580,- Kč 180 850,- Kč

Celkové výdaje na vozidla za konkrétní rok činí 329 830,- Kč, což po úpravách i povinných korekcích je stále vyšší náklad, než z původního zadání. Ani na jedno vozidlo v tomto případně není třeba psát knihu jízd.

3.Kniha jízd z hlediska DPH

Z hlediska DPH platí jednoduché pravidlo a to, pokud si uplatňuji na jakékoliv položce ke konkrétnímu vozidlu DPH, byť je to pouze pár korun, musí klient knihu jízd psát. Toto  pravidlo platí i při samotném pořízení vozidla.

Navodíme stejný příklad jako zde byl u daně z příjmu s tím, že vozidlo OPEL jste koupili neodpočtové, tj. od soukromníka a nenárokovali jste si DPH.

Vozidlo/náklad BMW – ODPOČTOVÉ VW – ODPOČTOVÉ OPEL – NEODOPOČTOVÉ
PHM 48 580,- Kč 68 480,- Kč 33 410,- Kč
Parkovné 1 200,- Kč 0,- Kč 250,- Kč
Opravy vozidla 48 000,- Kč 2 580,- Kč 120 850,- Kč
Celkem 97 780,- Kč 71 060,- Kč 154 510,- Kč

1.Právnická osoba 

U všech vozidel jste si v průběhu roku uplatňovali odpočet DPH na jednotlivých druzích nákladů a to následovně.

Vozidlo/DPH Bez DPH DPH 21%
BMW 97 780,- Kč 20 534,- Kč
VW 71 060,- Kč 14 923,- Kč
OPEL 154 510,- Kč 32 447,- Kč
CELKEM 323 350,- Kč 67 904,- Kč

Dle jednoduchého pravidla vzniká povinnost právnické osobě psát na všechny vozidla knihu jízd, aby si mohla uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč. V případě daňové kontroly a nedoložení knihy jízd finanční úřad doměří podnikateli neoprávněný odpočet DPH ve výši 67 904,- Kč, dále pokutu z této částku ve výši 20%, tj. 13 581-, Kč a dále úrok z prodlení do dne zaplacení doměřené daně a to ve výši 14%+REPO sazbu za každý den prodlení.

2. Fyzická osoba

U fyzických osob platí stejná pravidla jako u právnických osob, ale opět s výjimkou. U vozidla používaného pro soukromé účely se musí krátit DPH již v průběhu roku minimálně o 20%, a nebo podle skutečně napsané knihy jízd. V našem případě se jedná o vozidlo BMW, kdy je 100% nárok na odpočet DPH ve výší 20 534,- Kč, klient si však může uplatit maximálně 80% z nároku na odpočet, tj. 16 427,- Kč.

3. Společné parametry z hlediska DPH 

Při pořízení vozidla s DPH si klient uplatňuje 100% nárok na odpočet DPH. Pokud si nárok uplatní, musí  psát knihu jízd.  U fyzických osob, kdy se vozidlo pořizuje i k soukromým účelům, musí být DPH kráceno ihned při pořízení vozidla.

Pokud knihu jízd nepíšete, musí daňový poradce v posledním daňovém přiznání vyrovnat rozdíl v DPH, jak v nároku na odpočet daně uplatněný v průběhu roku, tak i jako 1/5 z odpočtu DPH při pořízení samotného vozidla dle §78 zákona o dani z přidané hodnoty.

4.Kniha jízd

Celý tento článek byl věnován evidenci jízd z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH. Co však musí kniha jízd obsahovat, aby obstála u případné kontroly z finančního úřadu? Finanční úřad  knihu jízd od podnikatelů vyžaduje, a také v mnoha případech rozporuje jednotlivé jízdy, proto je třeba knihu jízd psát řádně tak, aby co nejvíce odpovídala skutečnosti.

Kniha jízd musí obsahovat následovné

Položka Poznámka
Datum jízdy Datum, kdy daná jízda proběhla
Čas jízdy od/do Od kdy do kdy daná jízda proběhla
Jakým vozidlem jízda proběhla Nejlépe na záhlaví samotné knihy jízd s popisem vozidla jako je, značka, typ a SPZ případně vin karosérie
Počet ujetých kilometrů Počet ujetých kilometrů.
Účel cesty Krátký popis účelu cesty
Stav tachometru Stav tachometru po ujetí cesty, který musí souhlasit s tachometrem ve vozidle
Množství PHM podle dokladu od tankování se zde napíše počet natankovaných litrů PHM

Jak již bylo psáno v úvodu této podkapitoly, je zapotřebí, aby veškeré údaje odpovídali skutečnosti a byly prokazatelné.

5.Shrnutí

Tato podkapitola shrnuje podkapitoly výše popsané a dává jednoduchý rozcestník k tomu, jak správně naložit s informacemi v problematice knihy jízd samotné, tak z hlediska daně z příjmu a DPH.

  • Paušální výdaje na PHM může podnikatel uplatnit maximálně na 3 vozidla, u kterých je podnikatel zapsán jako provozovatel vozidla (jsou na IČ a zařazeny do obchodní majetku)
  • V případě paušálních nákladů se musí výsledek hospodaření zvýšit o uplatněné náklady na PHM a parkovné
  • Paušální náklady u právnických osob jsou ve výši 5 000 za měsíc. U fyzických osob pak 4 000,- Kč za měsíc/jedno auto, na každé další pak 5.000,- Kč/měsíc.
  • Z hlediska daně z příjmu nemusí podnikatel vést knihu jízd u vozidel, u kterých uplatňuje paušální náklady
  • Pokud fyzicky osoba používá vozidlo i k osobní účelům, je zapotřebí krátit i ostatní náklady, a to nejméně ve výši 20% nebo dle poměru ujetých km v  knize jízd
  • Pokud si klient uplatňuje DPH na jakékoliv položce související s vozidlem, musí psát knihu jízd
  • Kniha jízd musí být součástí účetní závěrky za daný rok

Veškeré dotazy na tuto problematiku směřujte prosím na zaměstnance naší společnosti nebo na samotné vedení.


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018