Aktuality

Daň z příjmu fyzických osob


10.07.2023 Lukáš Hejkrlík

Cestovní náhrady od 1.7.2023

Důležitá změna pro zaměstnance a OSVČ, kteří využívají svá soukromá vozidla pro firemní účely a nárokují si cestovní náhradu! Od 1. července 2023 platí nová sazba pro cenu nafty. Dosavadní sazba 44,10 Kč/L byla nahrazena nižší sazbou ve výši 34,40 Kč/L. Je tedy nezbytné aktualizovat tuto informaci ve Vašich výkazech cestovních náhra


11.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Důležité termíny pro rok 2021

Současná situace i nový daňový balíček mají na svědomí změnu několika termínů pro odevzdání daňových přiznání  a vyúčtování podávané v roce 2021. Níže uvedená tabulka obsahuje termíny a poznámky, jak to pro letošní rok vypadá s odevzdáváním jednotlivých typů daňových přiznání. Je však důležité upozornit, že termíny se mohou opět, jako v minulém roce, měnit na základě nařízení samotné vlády nebo přímo ministra financí.   Daň Termín dle zákona Termín pro rok 2021 Poznámka Silniční daň 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Daň z nemovitosti 01.02.2021 01.04.2021 Na základě nařízení MF Vyúčtování  daně ze závislé činnosti – listinná 01.03.2021 01.03.2021 Vyúčtování daně ze závislé činnosti- elektronicky 22.03.2021 22.03.2021 Vyúčtování srážkové daně 31.03.2021 31.03.2021 Daň z příjmu FO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu PO – listinná 01.04.2021 01.04.2021 Daň z příjmu FO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Daň z příjmu PO – elektronicky 03.05.2021 03.05.2021 Nový termín dle Daňového balíčku Odklad daňového přiznání FO/PO 01.07.2021 01.07.2021 Nebo podle hospodářského roku o 3 měsíce  


04.01.2021 Lukáš Hejkrlík

Paušální daň pro OSVČ

  Paušální daň je nový institut, který má nahradit byrokracii a administrativní náročnost. Smyslem paušální daně je platba jedné částky oproti dosavadním třem (sociální a zdravotní pojištění, daň z přijmu). Tento článek je zaměřen na rozhodnutí, jestli paušální režim využít. Podmínky musíte mít otevřenou živnost a podnikat tak dle §7 zákona o daních z příjmu nesmíte být plátce DPH nesmíte být společníkem veřejně obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti (můžete ale být společník s.r.o, nebo akcionář a.s.) nesmíte být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení v předchozím období (rok 2020) nebyly příjmy ze samostatné činnosti vyšší jak 1 mil. Kč nejste k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období (tj. 1.1.2021) zaměstnán s výjimkou zaměstnání na DPP nebo DPČ, ze kterého se neodvádí sociální a zdravotní pojištění nemáte jiné příjmy, tj. např. příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy, ostatní příjmy podáte oznámení pro vstupu do paušálního režimu do 11.1.2021   Dopady Paušální režim má však několik dopadů, které je nutné zvážit před vstupu do tohoto režimu. Zvažte prosím dle níže uvedeného: OSVČ přijde o možnosti vrácení daňového bonusu na děti. Jelikož se již nepodává daňové přiznání, nemůžete si žádat o vrácení daňového bonusu na dítě. Tento problém lze obejít tak, že bonus na dítě využije druhý z poplatníků (manžel/manželka, druh/družka) Daň se nevrátí ani v případě sražené daně z DPP či DPČ, protože musí být splněna podmínka, že OSVČ nemá žádné příjmy ze závislé činnosti dle §6 (zaměstnání). Nevyužije tedy odčitatelné položky, tj. např. úroky z hypotéky, penzijní či životní pojištění, dary apod. Ostatní příjmy – tj. pokud v průběhu paušálního režimu vznikne jiný příjem, např. příjmy z nájmu, prodeje nemovitosti apod., paušální režim se ruší a daňový subjekt musí podat daňové přiznání jako doposud! Opět lze obejít způsobem, že nájem bude vykazovat někdo jiný (např. manželka při SJM apod.), nicméně zde je zapotřebí vše správně zvážit a poradit se!   Kolik, kdy a kam se platí? Paušální daň pro rok 2021 je ve výši 5 469,- Kč a každý rok se bude navyšovat. Částka obsahuje sociální a zdravotní pojištění a to včetně daně. Daň je splatná vždy k 20.1. příslušného měsíce. Výjimka je pouze v měsíci leden, kdy je možné daň zaplatit společně s únorovou daní do 20.2. Daň se platí pod variabilním symbolem rodného čísla na speciální účet začínající s předčíslím 2866 a příslušným účtem pro jednotlivý kraj. Pro Jihočeský kraj je číslo účtu 2866-77627231/0710. Ostatní čísla účtů jsou např. zde: ODKAZ. Žádost Pokud splňujete veškeré podmínky a jste srozuměni s dopady paušálního režimu, je zapotřebí nejdéle do 11.1.2021 oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu vstup do paušálního režimu. Oznámení lze podat přes datovou schránku nebo v listinné podobě na místně příslušný finanční úřad. Žádost lze vyplnit zde: ODKAZ Závěrem Zvažte důkladně přechod na paušální režim s veškerými dopady. Pro případnou lepší kalkulaci nás prosím kontaktujte na lukas.hejkrlik@benecb.cz, benecb@benecb.cz


02.11.2020 Lukáš Hejkrlík

Ošetřovné v době uzavření škol

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o možnosti ošetřovného po dobu zavření škol. Oproti jarnímu stavu je zde opět více administrativy, proto prosím důkladně čtěte tento článek, případně se obraťte na kolegyni uvedenou na konci tohoto sdělení. Ode dne 14. 10. 2020, mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Na webových stránkách ČSSZ je zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Z webových stránek ČSSZ vybíráme:   1. Nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče: o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později), o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. 2. Nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. 3. Nárok na ošetřovné OSVČ Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. OSVČ budou moci žádat o ošetřovné přes Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ II. Začátkem listopadu 2020 MPO zveřejní výzvu, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně. Více informací k ošetřovnému pro OSVČ naleznete na stránkách MPO. 4. Od kdy žádat o ošetřovné Podle právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Není třeba ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné. 5. Formulář k vyplnění Na stránkách Česká správy sociálního zabezpečení je zveřejněn formulář pro vyplnění nároku na ošetřovné, který najdete na tomto odkazu zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat? Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Výjímky jsou níže popsané: Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 v případě, že je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy. Dále ošetřovné nenáleží za dny 29.10 2020 a 30.10.2020, kdy se jedná o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou. Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval o dítě, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele. 7. Možnost se střídat v péči o dítě s jednou osobou Bude možné, podle právní úpravy, neomezeně se střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou, avšak platí podmínka, že se nebude moci střídat v průběhu stejného dne. 8. Kdo může uplatnit nárok na ošetřovné kromě rodičů Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění. Shrnutí Zaměstnanec Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného musí žadatel o dávku tiskopis po vyplnění podepsat a odeslat zaměstnavateli. Postupovat lze dle těchto možností: zaměstnanec může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem formulář vytiskne, vyplní ručně, podepíše a zaměstnavateli předá fyzicky (poštou). Zaměstnanec zaměstnavateli vždy musí předat originál tiskopisu, a to buď v elektronické podobě (emailem) anebo v tištěné podobě (např. po návratu do zaměstnání). Zaměstnavatel Zaměstnavatel na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. Tiskopis je k vyplnění a k elektronickému odeslání na ePortálu ČSSZ. Nově se na tento formulář musí vyplňovat číslo ze Žádosti a informace o rozsahu pracovní doby. Zaměstnavatel následně předá žádost zaměstnance na příslušnou OSSZ, a to takto: elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny OSSZ) fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance naskenuje a zašle příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny OSSZ, nebo do datové schránky OSSZ v jedné datové zprávě je možno zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci. pozornost je třeba věnovat kvalitě naskenovaného tiskopisu – tiskopis, který zasílá i zaměstnanec zaměstnavateli, musí být čitelný, aby bylo možné dávku zpracovat. Současně zaměstnavatel elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (ošetřovné), ve které uvede číslo Žádosti. Prosíme všechny zaměstnavatele, aby dohlédli na správné vyplnění formulářů pro ošetřovné, zamezíme tím zdržování ve výplatách dávek. V naléhavých případech kontaktujte naši kancelář BENE CB spol. s r.o. Karin Honetschlägerová  – tlf. 602 716 107, email karin.honetschlagerova@benecb.cz Ivana Pláňková                – tlf. 724 238 338, email ivana.plankova@benecb.cz Iva Hejkrlíková                 – tlf. 602 408 799, email benecb@benecb.cz S pozdravem Iva Hejkrlíková Jednatel


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018