Aktuality

Daň z příjmu fyzických osob


25.06.2020 Lukáš Hejkrlík

Antivirus C a Nájemné

Vážení klienti, přinášíme Vám  opět novinky pro podporu malých a středních podniků a to jak pro právnické osoby tak pro fyzické osoby ze státních programů. Antivirus C   Tento program je zaměřen na odpouštění sociálního pojištění z mezd hrazené zaměstnavatelem, tj. 24,8% z hrubé mzdy. Zaměstnavatel bude hradit při splnění podmínek v jednotlivých měsících pouze zdravotní pojištění (jak za zaměstnance tak za organizaci) a sociální pojištění (pouze za zaměstnance). Tento program je určen pro období červen, červenec a srpen za splnění následujících podmínek: Podnikatel (firma) nemá více jak 50 zaměstnanců Součet hrubých mezd zaměstnanců nesmí být menší než 90% oproti březnu 2020 Počet zaměstnanců nesmí poklesnout oproti březnu 2020 více jak o 10% Maximální částka hrubé mzdy jednoho zaměstnance pro odpuštění sociálního pojištění je stanovena na 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253,- Kč. Znamená to tedy, že pokud má zaměstnanec větší mzdu, odpustí se zaměstnavateli sociální pojištění maximálně  ve výši 14 631,- Kč. Pro lepší pochopení celé problematiky uvádíme několik příkladů. Příklad 1: V březnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 200 000,- Kč. V červnu měl podnikatel 9 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 175 000,- Kč V červenci měl podnikatel 11 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 220 000,- Kč V srpnu měl podnikatel 10 zaměstnanců a jejich součet hrubých mezd činil 170 000,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá: V červnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 =9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červen podnikatel nemá nárok na Antivirus C. V červenci podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 11 * 0,9 = 9,9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Splnil i podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc červenec podnikatel má nárok na Antivirus C. V srpnu podnikatel splnil podmínku zaměstnanosti na 90% oproti březnu 10* 0,9 = 9 (porovnáváme s březnem 10 * 0,9 = 9). Nesplnil však podmínku zachování stejného vyměřovacího základu, který s porovnáním s březnem mohl činit minimálně 180 000,- Kč. Za měsíc srpen podnikatel nemá nárok na Antivirus C. Příklad 2 Podnikatel zaměstnává dva zaměstnance a splnil všechny podmínky viz Příklad 1 s tím, že: Zaměstnanec A měl hrubou mzdu ve výši 20 000,- Kč Zaměstnanec B měl hrubou mzdu ve výši 60 000,- Kč U zaměstnance A vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 4 960,- Kč. Jeho hrubá mzda není vyšší jak 52 253,- Kč. Sociální pojištění ve výši 4 960,- Kč za tohoto zaměstnance podnikatel neplatí. U zaměstnance B vychází sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 14 880,- Kč. Jeho hrubá mzda je ale vyšší jak 52 253,- Kč. Zaměstnavatel tedy za tohoto zaměstnance odvede pouze rozdíl mezi vypočteným odvodem a maximálně uznatelným, tj. 14 880 – 14 631 = 249,- Kč. Podnikatel za tohoto zaměstnance odvede pouze 249,- Kč jako odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele. Závěrem: vyhodnocení nároku na odpuštění odvodů plateb na sociální pojištění za zaměstnavatele budeme provádět vždy individuálně pro každého klienta při zpracovávání mezd. COVID – NÁJEMNÉ   Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dotační program COVID – nájemné,o který se bude moci žádat od pátku 26.6. od 9 hodin. Žádosti bude možné podávat až do konce září, nicméně pro tento program vyčlenilo ministerstvo částku 5 mld. Kč. Nárok na dotaci mají pouze ti podnikatelé, kteří byli místem provozovny dotčení nařízením vlády. Typicky se tedy bude jednat například o restaurační zařízení, hotely, kadeřnictví apod. Neplatí však, že pokud podnikateli ubyla poptávka po jeho službách nebo zboží, má na tento program nárok. Pro získání tohoto programu musí být splněny dvě podmínky: Existuje smlouva o slevě na nájmu v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 nejméně ve výši 30% Podnikatel musí uhradit před podáním žádosti alespoň 50% původního nájemného. Dotace se nevztahuje na DPH, protože to očekává plátce DPH, že mu bude finančním úřadem vráceno. Do doby zpřístupnění žádostí nemáme o tomto programu zatím více informací. S pozdravem Lukáš a Iva Hejkrlíkovi  


02.06.2020 Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus pro malá s.r.o.

Vážení klienti, poslanecká sněmovna přehlasovala dne 27.5.2020 senátní návrh o kompenzačním bonusu pro malá s.r.o. Od tohoto dne lze na základě zákona o kompenzačním bonusu ve znění 2. novely, žádat o kompenzační bonus. Finanční správa 28.5.2020 spustila on-line aplikaci žádostí pro malá s.r.o. Níže popisujeme, kdo má na kompenzační bonus nárok a jak správně vyplnit žádost. 1. Osoby, které mohou žádat O kompenzační bonus mohou žádat pouze SPOLEČNÍCI (tj. skuteční vlastníci s.r.o.) společnosti. Dále musí být splněna podmínka: společnost vlastní pouze jediný společník společnost vlastní pouze dva společníci společnost vlastní více jak dva společníci za podmínky, že jsou všichni v přímém příbuzenském vztahu ( např. otec, syn s manželkou) 2. Podmínky žádosti Aby společník mohl žádat o kompenzační bonus, musí být splněno několik podmínek. V případě, že nesplní jednu z níže uvedených, nemá na kompenzační bonus nárok. společnost, za kterou společník žádá kompenzační bonus musela být postižena nařízením vlády. (např. uzavření pobočky, odliv zakázek apod.) pokud je osoba společníkem ve více společnostech, může žádat pouze u jedné z nich společník na sebe nemohl čerpat náhradu mzdy od Úřadu práce tzv. kurzarbeit (Antivirus) pokud je společník zároveň OSVČ a žádal o kompenzační bonus pro OSVČ, nemůže zároveň žádat o kompenzační bonus pro malá s.r.o. společník může být zaměstnán v tom s.r.o., kde žádá o kompenzační bonus (v době žádosti může pobírat i nemocenské dávky, tj. ošetřovné, nemoc). Pokud však je zaměstnán jinde, kde je za něj odváděno nemocenské pojištění, nemá na kompenzační bonus nárok. minimální obrat společnosti za kterou společník žádá kompenzační bonus musí být 180 000,- Kč za rok 2019. Pokud např. s.r.o. vzniklo až v roce 2020, musí tento obrat splnit s.r.o. v roce 2020.   3. Žádost o kompenzační bonus Pokud společník splňuje všechny výše uvedené podmínky může si zažádat o kompenzační bonus. Níže uvádíme na co si dát při vyplňování kompenzační bonusu pozor. kompenzační bonus ve výši 500,- Kč za den může společník žádat od 12.3.2020 do 8.6.2020. Rozpětí by se však mělo vztahovat na podmínku, kdy byla daná společnost postižena nařízením vlády viz výše. Již nyní víme, že pokud si bude společník žádat neoprávněně kompenzační bonus, vystavuje se kontrole místně příslušného finančního úřadu celé společnosti.  Některé případy kontrol byly již zaznamenány! žádat může společník pouze u jedné společnosti (pokud je společníkem více společností) vyplacení částky kompenzačního bonusu žádá společník na svůj bankovní účet, nikoliv firemní žádost podává společník u svého místně příslušného finančního úřadu. Tzn. společnost má sídlo v Českých Budějovicích ale společník má adresu v Praze. Pak společník podává žádost finančnímu úřadu pro hl. město Prahu. žádost může společník poslat přes SVOJI vlastní datovou schránku (bez toho, aniž by žádost podepsal) . Pokud nevlastní datovou schránku, pak může poslat PODEPSANOU žádost přes datovou schránku společnosti, e-mailem nebo v listinné podobě doručit ke svému místně příslušnému finančnímu úřadu. kompenzační bonus je osvobozen od daně z příjmu   4. Jak Vám může pomoci BENE Již tento článek je dle našeho názoru rozcestníkem pro správné vyplnění žádosti. Samotnou žádost lze jednoduše vyplnit na stránkách finanční správy viz odkaz níže. Pokud budete chtít žádost vyplnit od nás, budeme si za každou žádost (tj. za jednoho společníka) účtovat částku 500,- Kč. Pro ověření, jestli máte na kompenzační bonus nárok (např. jestli jste využili kurzarbeit, apod.) prosím o kontaktování výhradně e-mailovou komunikací. Dotazů na tuto problematiku máme hodně, a musíme ověřit několik věci zároveň, což nám při telefonní komunikaci znemožňuje promptně reagovat.   5. On-line vyplnění žádosti Pro vyplnění žádosti o kompenzační bonus prosím klikněte na tento odkaz zde.  S pozdravem Iva a Lukáš Hejkrlíkovi


16.04.2020 Lukáš Hejkrlík

Kompenzační bonus pro OSVČ 25 000,- Kč

Vážení klienti, možná se zdá, že jsme se s novinkami ohledně podpory pro OSVČ zdráhali, ale věřte, že k tomu máme několik důvodů, které jsou popsané na konci tohoto článku. Co je to kompenzační bonus? Kompenzační bonus je částečné nahrazení výpadků příjmu určité skupině OSVČ. Pro koho je kompenzační bonus? Pouze pro OSVČ, které splňuji níže uvedené podmínky vykonávají hlavni činnost vykonávají vedlejší činnost s výjimkou osob, které jsou zároveň zaměstnaní pro spolupracující osobu, studenty, starobní nebo invalidní důchodce, OSVČ čerpající peněžitou pomoc v mateřství a zároveň vykonávají vedlejší činnost Jaké jsou podmínky? živnost byla zahájena před 12.3.2020 činnost byla částečně nebo zcela nařízením vlády utlumena OSVČ musela kvůli opatření vlády pečovat o dítě Jakou výši můžu požadovat? Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý den trvání samostatné výdělečné činnosti od 12.03 do 30.04., maximálně 25 000,- Kč. Do kdy lze žádat? Žádosti se mohou podávat již nyní, maximálně však 60 dnů po 30.4.2020. Na co si dát pozor před vyplněním žádosti? Dle mediálního vyjádření ministrů má na kompenzační bonus nárok každý, ale není tomu tak! Z již výše uvedených podmínek je důležitá podmínka, že činnost byla částečně nebo zcela nařízením vlády utlumena. Zde je rozhodující několik podotázek: patřili jste do kategorie zavřených provozů viz odkaz zde? od kdy byla Vaše provozovna zavřena nařízením vlády viz odkaz zde? pokud jste nebyli nařízením vlády viz předchozí body uzavřeni, prokážete do budoucna pokles zakázek, např. e-mailovou komunikací, zrušením smluv apod.? Z výše uvedeného je zřejmé, že o nárok si můžou žádat pouze ty OSVČ, na které mělo nařízení vlády negativní dopad. Dále je důležité žádat jen za to období, kdy byla OSVČ postižena. Vláda dne 14.4.2020 zveřejnila možné budoucí otevírání zavřených podniků a podle toho by se měla i Vaše žádost řídit! Doporučujeme Vám zajistit si veškeré podklady pro případnou budoucí kontrolu, protože nesplnění výše uvedených podmínek se bude tvrdě trestat viz např. článek zde. Kde vyplnit žádost? Pokud jste si jistí, že splňujete veškeré podmínky pro nárok na kompenzační bonus, lze jednoduše vyplnit žádost na webových stránkách zde. Zde vypisujeme časté dotazy k vyplnění: DIČ OSVČ je rovno CZ + Vaše rodné číslo bonus bude vyplacen pouze na účet! Pokud máte registrovaný účet u finančního úřadu, musí se vyplnit tento účet! místně příslušný finanční úřad je ten, kde máte nahlášeno bydliště žádost můžete poslat místně příslušnému finančnímu úřadu těmito způsoby žádost uložíte v PDF a pošlete přes datovou schránku žádost vytisknete, podepíšete, naskenujete a pošlete na e-mail uvedený v žádosti žádost vytisknete, podepíšete a odnesete osobně na finanční úřad nebo vhodíte do sběrného boxu umístěného na každém finančním úřadě Jak Vám pomůžeme v BENE? Poradíme Vám, jestli máte na kompenzační bonus nárok. Samotné vyplnění žádosti je jednoduché a věříme, že žádost dokážete vyplnit sami. Pokud budete chtít žádost vyplnit od nás a to včetně zaslání na místně příslušný finanční úřad, budeme si účtovat poplatek 500,- Kč. S pozdravem Bc. Lukáš Hejkrlík a Iva Hejkrlíková


27.03.2020 Lukáš Hejkrlík

Odpuštění záloha na SP a ZP a prodloužení termínu pro podání SP a ZP.

Vážení klienti, přinášíme Vám novinky ohledně současné situace. Prosím berte na vědomí, že Vás informujeme zejména o novinkách, které prošly legislativním procesem. Proto se nebudeme zatím dále vyjadřovat ohledně podpory podnikatelů nebo náhrad mezd apod. Tyto informace nejsou úplné a mění se z hodinu na hodinu. Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020 a to jak pro vedlejší tak hlavní činnost OSVČ. Nejdříve je nutné si uvědomit, jaké zálohy platíte. Pro rok 2020 jsou minimální zálohy tyto: Typ zálohy/činnost Výše zálohy Sociální pojištění/ hlavní činnost 2 544,- Kč Zdravotní pojištění/ hlavní činnost 2 352,- Kč Sociální pojištění/ vedlejší činnost 1 018,- Kč Zdravotní pojištění/ vedlejší činnost není stanoveno zákonem Pokud platíte minimální zálohy můžete si vybrat mezi níže popsanými variantami: Zálohy od března do srpna přerušíte a nebudete je platit. Pokud jste již zálohu zaplatili, bude Vám vrácena na základě vypočteného daňového přiznání za rok 2020. Zálohy budete platit dále. Pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019, stát Vám vrátí cca částku 29 376,- Kč. Pokud Vám vyšla zálohová povinnost pro rok 2020 vyšší, než jsou minimální zálohy viz tabulka výše, bude po Vás stát tuto vyšší zálohu (respektive rozdíl mezi vypočtenou a minimální) vyžadovat a to i zpětně. Nicméně i Vy nemusíte nyní zálohy platit a nebudou Vám účtovány žádné úroky a penále. Můžete si tedy vybrat mezi níže popsanými variantami: Zálohy od března do srpna budete platit pouze jako rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou, Příklad, při hlavní činnosti budete platit za normálních okolností 3 544,- Kč na sociálním pojištění. Vy budete platit od března do srpna pouze částku 1 000,- Kč. Pokud budete mít stejný daňový základ jako v roce 2019, státu již nic doplácet nebudete. Zálohy budete platit dále ve vyměřené výši. V tomto případě, pokud bude daňový základ podobný jako v roce 2019, Vám stát vrátí poměrnou část a to cca v hodnotě 29 376,- Kč. Zálohy nebudete platit vůbec. V tomto případě, pokud Váš základ daně bude podobný jako byl v roce 2019 doplatíte státu rozdíl mezi vypočtenou a minimální zálohou. Pokud tedy budeme brát příklad viz první bod, doplatíte státu 6 000,- Kč. Závěrem. Doporučujeme těm klientům, kteří platí minimální zálohy, aby si zálohy na dobu od března do srpna 2020 přerušili. Pokud platíte vyšší zálohu, plaťte ji celou. Případné přeplatky z tohoto nařízení Vám na základě daňového přiznání necháme vrátit. Raději mít zálohy předplacené, než se za rok dohadovat se státem o úrocích, doplatcích apod. Odložení podání přehledu na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ Dle nového usnesení vlády se odkládá podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění za rok 2019 nejdéle do 1.8.2020. Co odkladem získáte viz body níže. Nová záloha na sociální pojištění pro rok 2020 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ. Doplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2019 se platí až po odevzdání přehledu na OSSZ. POZOR, pokud platíte minimální zálohu na zdravotní pojištění, zálohy jste si již měli změnit od února 2020. Závěrem. Pokud jsme za Vás doposud přehledy nepodali, je možné vyčkat jak s podáním tak s platbou nejdéle do 1.8.2020. Odevzdání daňových přiznání FO a přehledů na SP a ZP v BENE Jelikož tato situace nastala v době, kdy jsme s klienty byli nebo jsme se chystali domluvit na podpis přiznání a přehledů a předání dokumentů, museli jsme zajistit určitá opatření, aby vše bylo podáno v termínech. Opatření jsou v bodech popsány níže: Daňová přiznání jsme odeslali na základě plné moci z naší datové schránky. Máme tedy potvrzení o podání daňového přiznání. Daňová přiznání jsme poslali elektronicky na FÚ a poslali tzv E-Tiskopis na FÚ prostřednictvím pošty. Zde nemáme potvrzení o podání,ale poštovní doručenku o zaslání. Již podepsaná daňová přiznání jsme poslali poštou na místně příslušný FÚ. Poslali jsme však jen originál a nemáme potvrzení o podání, ale poštovní doručenku o zaslání. Přehledy na sociální a zdravotní pojištění máme pro klienty, se kterými jsme nestihli tyto přehledy podepsat, připravené u nás v kanceláři k podpisu a následně budete po zmírnění situaci vyzvání ke schůzce a podpisu. Dokumenty k předání za minulý rok archivujeme v sídle naší společnosti, a budou Vám předány po zmírnění situace. Daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění Vám kolegyně zasílají e-mailem.


Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.