Aktuality
01.12.2015 publikoval Lukáš Hejkrlík

Kontrolní hlášení - zápis ze semináře

Dne 26.11.2015 jsme se zúčastnili semináře o novém hlášení, které je v platnosti od 01.01.2016. Kontrolní hlášení se dotkne všech plátců DPH. V tomto článku naleznete všechny odpovědi ohledně kontrolního hlášení, vašich povinností a našich a doporučení.

1) Co je to kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je evidence DPH za měsíční, čtvrtletní zdaňovací období. U právnických osob za předchozí zdaňovací měsíc a u fyzických osob za předchozí zdaňovací měsíc či čtvrtletí podle toho, jestli je fyzická osoba měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH. Co Finanční správa kontrolním hlášením sleduje si můžete přečíst v našem předchozím článku Kontrolní hlášení od 01.01.2016.

2) Co bude kontrolní hlášení obsahovat?

Kontrolní hlášení bude obsahovat údaje o vašich obchodech, a bude velmi podobné evidenci DPH, viz odkaz zde. Do kontrolního hlášení se budou zaznamenávat všechny vaše faktury vystavené, faktury přijaté, příjmové i výdajové pokladní doklady za zdaňovací období viz bod 3). Položky uvedené na kontrolním hlášení budou:

 • DIČ odběratele nebo dodavatele (pozn. Nebude již tedy možné měnit fakturační adresu po odevzdání kontrolního hlášení. Je také velice důležité, aby si klient kontroloval správnost DIČ svého odběratele či dodavatele, viz odkaz Jaké náležitosti musí mít daňový doklad);
 • Evidenční číslo daňového dokladu (DOPORUČENÍ: U číselné řady vašich vystavených faktur pro příští rok doporučujeme, aby neobsahovala žádná písmena, lomítka, tečky či jiné interpunkční znaménka a vypadala například 2016001 nebo 16001. V případě, že Váš odběratel uvede ve svém kontrolním hlášení jiné evidenční číslo dokladu, budou vyzvány obě strany, aby odstranili chyby v kontrolním hlášení. Proto doporučujeme o co nejjednodušší evidenční číslo);
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (Pozn.: Pro správné vyplnění hlášení, je nutné mít pohromadě za předešlé zdaňovací období, viz bod 3) všechny daňové doklady. V případě, že tomu tak nebude, vystavujete se riziku sankce od FÚ, viz bod 6;)
 • Základ daně a daň (Pozn.: Při vystavování faktur doporučujeme, aby byl přepočet DPH na haléře, místo na celé koruny. V kontrolním hlášení budou vidět i sebemenší rozdíly a opět na sebe budete upozorňovat u FÚ).

3) Jaké jsou termíny pro podání kontrolního hlášení?

Kontrolní hlášení se musí podat vždy do následujícího 25. dne v měsíci za předchozí měsíc (všechny právnické osoby bez ohledu na jejich zdaňovací období a fyzické osoby, které jsou měsíčními plátci DPH) nebo do 25. dne v měsíci, který je následující po skončení zdaňovacího období u fyzických osob čtvrtletních plátců DPH (tj. 25.1.; 25.4.; 25.7.; 25.10.).

4) Jaký je způsob doručení kontrolního hlášení?

Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronickou formou, tzn. že všechny fyzické osoby, které doposud zasílaly své daňové přiznání k DPH písemnou formou, budou muset již od zavedení tohoto zákona zasílat své přiznání pouze elektronickou formou). Elektronickou formou lze zaslat kontrolní hlášení pouze pomocí:

 • elektronického podpisu
 • datové schránky
 • tzv. E-tiskopisu

U podání tzv. E-tiskopisem, musí být doručeno na FÚ potvrzení o podání tohoto hlášení, viz bod 3). V případě, že se E-tiskopis doručí jen o den později, vzniká zde automatická sankce, viz bod 6)

DOPORUČENÍ:

 • Všem fyzickým osobám, které ještě nemají zřízenou datovou schránku, doporučujeme, aby si ji do konce roku zřídily. Náš účetní software ihned po zpracování účetnictví dokáže pomocí datové schránky klienta odeslat toto hlášení na FÚ a vyhnout se tak sankcím viz bod 6)
 • Všem právnickým osobám doporučujeme, aby nám umožnily přístup do datové schránky, abychom mohli včas zaslat kontrolní hlášení na FÚ. U těch klientů, kterým stále zasíláme datové věty e-mailovou komunikací, nemůžeme ručit za včasné podání tohoto hlášení.

DŮLEŽITÉ: Datové schránky slouží jako elektronická komunikace se státními úřady. V případě, že zasíláme datové věty za vás z vaší datové schránky, tiskneme dále potvrzení o doručení a ukládáme si vygenerovaný soubor, a to pro případ nutnosti FÚ rozporovat neodeslání zprávy. Pokud tedy přístupy do datové schránky nemáme, nemůžeme klientovi zaručit včasné doručení hlášení a nemůžeme ani rovnocenně jednat z FÚ, protože nemáme potřebná potvrzení!

5) Jaké dopady má následné kontrolní hlášení?

Může se stát, že FÚ vyzve podnikatele, aby doplnil či opravil kontrolní hlášení. V tomto případě ho vyzve přes datovou schránku (v případě, že klient nemá datovou schránku tak e-mailem nebo telefonicky). Doručením o této skutečnosti se bere datum, kdy přišla datová zpráva do datové schránky klienta z FÚ. Podnikatel má pouze 5 kalendářních dní na to, aby vysvětlil nejasnosti ve svém kontrolním hlášení. V případě, že podnikatel na výzvu včas nezareaguje, vystavuje se sankci, viz bod 6). I podnikatel sám může podat následné kontrolní hlášení, a to do 5 pracovních dnů, kdy zjistil skutečnosti pro podání následného kontrolního hlášení. V tomto případě se tak podnikatel vyhýbá sankcím od FÚ.

6) Jaké jsou sankce za nedodržení povinnosti?

Kontrolní hlášení se řídí podle zvláštního zákona, a tudíž zde neplatí podání po 5 dnech od řádného termínu, jako je tomu u DPH. Podnikateli  hrozí tyto sankce:

 • 1 000,- Kč za nedodržení termínu, tj. podání po 25. dnu následujícího po zdaňovacím období viz bod 3)
 • 10 000,- Kč za výzvu od FÚ, za nepodání kontrolního hlášení, tzn. že pokud podnikatel nepodá hlášení ani po termínu a bude vyzván FÚ, mění se sankce z prvního bodu na sankci 10 000,- Kč.
 • do 50 000,- Kč za neodstranění pochybností viz bod 5). Tato sankce hrozí v případě, že klient nebude projevovat součinnost s FÚ a nevysvětlí mu do 5 kalendářních dnů (tzn. včetně svátků i víkendu) nesrovnalosti v kontrolním hlášení. O výši sankce rozhodne FÚ.
 • až do 500 000,- Kč za maření a obcházení zákona. Jako příklad bylo uvedeno, že podnikatel zašle negativní řádné kontrolní hlášení do 25. dne viz bod 3), a následně až bude vyzván, zašle kontrolní hlášení správné. Tento postup bude brát FÚ jako obcházení zákona. O výši sankce rozhodne FÚ.

POŽADAVEK: Od nového roku, si vyhrazujeme právo na expresní příplatek za zpracování účetnictví (tj. min. 1 000,- Kč, max. 50% z fakturace) a to tehdy, pokud klient donese své doklady déle jak do 15. dne následujícího měsíce. Toto opatření zavádíme z důvodu, že právnické osoby, čtvrtletní plátci DPH, budou muset toho hlášení podávat měsíčně. Z tohoto hlediska nám od roku 2016 stoupne počet administrativních a kontrolních úkonů. Dalším důvodem je i včasná kontrola správnosti daňových dokladů a zaslání kontrolního hlášení na FÚ v termínu, vč. potřebných konzultací s klienty před podáním (opravy dokladů apod.). Ve výjimečných případech lze z vážných důvodů dodání dokladů v pozdějším termínu dohodnout předem.

 


Zpět
Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018