Mzdová politka

1. Podniková kultura

Každý zaměstnanec s platností od 1.6.2022 s účinností pro mzdy za květen 2022 dostává nad rámec své hrubé mzdy odměnu 1 000,- Kč, podniková kultura, a to za dodržení následujících pravidel:

 • Své osobní záležitosti se vyřizují v rámci klouzavé pracovní doby, tzn. např. pravidelné lékařské prohlídky si řeší v čase mimo pevnou pracovní dobu (výjimku tvoří pouze svatby, pohřby a akutní lékařské ošetření při náhlé nevolnosti).
 • Zaměstnanci bude tolerována 1x měsíčně návštěva lékaře v pevné pracovní době (netýká se náhlé nevolnosti nebo akutního ošetření lékaře)
 • Udržuje pořádek na pracovišti
 • Chová se slušně ke svým kolegům a klientům
 • V případě, že není splněn alespoň jeden z výše uvedených bodů, automaticky přichází zaměstnanec o tuto odměnu

2. Přesčasové hodiny

S platností od 1.6.2022 se ruší vybírání přesčasových hodin, které zaměstnanec vyprodukoval v rámci jednoho měsíce a v daném měsíci si je chtěl vybrat. Má se za to, že zaměstnanec si dle klouzavé pracovní doby má rozvrhnou práci tak, aby ji stíhal v rámci svého fondu pracovní doby. V případě, že zaměstnavatel nařídí práci navíc, dostává tuto práci navíc zaměstnanec vyplacenou jako odměnu za vykonanou práci viz další kapitoly. V případě, že by zaměstnanec měl záměr od 1.6.2022 vybrat si přesčasové hodiny, bude tato doba co není v práci, brána automaticky jako výběr dovolené!

3. Finanční účetní

Výpočet mzdy zaměstnance na pozici finanční účetní je počítán z budgetu, který vygeneruje zaměstnanec na základě odvedené práce v závislosti na fakturaci ke klientovi.

 • Budget se počítá jako 50% výnosu, který firma BENE vyfakturuje za daný měsíc klientovi a to pro pozici senior účetní
 • Budget se počítá jako 30%-40% výnosu, který firma BENE vyfakturuje za daný měsíc klientovi a to pro pozici junior účetní
 • Tento budget se pak rovná hrubé mzdě včetně povinných odvodů společnosti, nároku na dovolenou a ostatních náhrad/odměn.
 • Položky z fakturace, ze kterých se počítá budget je z položek „Účetnictví a poradentství“, „DPH“ a „KH“ za konkrétní měsíc. V případě čtvrtletní fakturace se budget přepočítává na měsíce, aby zaměstnanec měl stále stejnou mzdu po celý rok.
 • Podniková kultura viz kapitola 1. je započítána v tomto budgetu
 • Náhrada za dovolenou a ostatní náhrady nejsou položky nad rámec budgetu, ale jsou v něm započítané. Tzn. případná odměna se o tyto položky krátí tak, aby se součet hrubé mzdy, dovolené a ostatních odměn rovnal budgetu. Naopak se do budgetu nezapočítává případný stravenkový paušál, který je nad rámec budgetu jako benefit.
 • Zaměstnavatel si vyhrazuje právo vyplácet zaměstnanci mzdu i v rámci DPP a DPČ a to z důvodu, že zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele i jinou činnost, než kterou má uvedenou v pracovní smlouvě!
 • Zaměstnavatel si dále vyhrazuje právo na krácení budgetu v případě, že zaměstnanec neodvede svoji práci v požadované kvalitě a v termínu na základě pokynů a upozornění zaměstnavatele, tj. snížení až na 30% výnosu z fakturace.
 • V případě, že budget zaměstnance je nižší než základní mzda ujednaná v pracovní smlouvě, bude zaměstnanci vyplacená základní mzda a budget bude krácen v příští mzdě o tento rozdíl.

Příklad 1:

Zaměstnanec generuje výnos pro firmu 80 000,- Kč (tj. z položek Účetnictví a poradenství, dále DPH a KH). Zaměstnanecký budget je roven 50% výnosu firmy, tj. 40 000,- Kč. Zaměstnanec neměl dovolenou a má nárok na odměnu za podnikovou kulturu, pak je výpočet následovný:

 • 23 000,- Kč hrubá mzda, tj. náklad pro budget 30 774,- Kč (23 000 * 1,338 povinné odvody zaměstnavatele)
 • 1 000,- Kč za podnikovou kulturu, tj. náklad pro budget 1 338,- Kč (1 000* 1,338 povinné odvody zaměstnavatele)
 • 7 888,- Kč za činnost dle dohody o provedení práce, tj. náklad pro budget 7 888,- Kč
 • Celkový budget je pak součtem prvních třech položek, tj. 30 774 + 1 338 + 7 888 = 40 000,- Kč
 • ČM je pak dle výpočtu pro rok 2022 rovna částce cca 27 035,- Kč

Příklad 2:

Zaměstnanec generuje výnos pro firmu 80 000,- Kč (tj. z položek Účetnictví a poradenství, dále DPH a KH). Zaměstnanecký budget je roven 50% výnosu firmy, tj. 40 000,- Kč. Zaměstnanec čerpal dovolenou a má odměnu za podnikovou kulturu, pak je výpočet následovný:

 • 20 000,- Kč Hrubá mzda, tj. náklad pro budget 26 760,- Kč
 • 1 000,- Kč za podnikovou kulturu, tj. náklad pro budget 1 338,- Kč
 • 4 000,- Kč jako nárok na čerpání dovolené, tj. náklad pro budget 5 352,- Kč
 • 6 550,- Kč za činnost dle dohody o provedení práce, tj. náklad pro budget 6 550,- Kč
 • Celkový budget je pak součtem 26 760 + 1 338 + 5 352 + 6 550 = 40 000,- Kč
 • ČM je pak dle výpočtu pro rok 2022 rovna částce cca 26 638,- Kč

Příklad 3:

Zaměstnanec generuje výnos pro firmu 80 000,- Kč (tj. z položek Účetnictví a poradenství, dále DPH a KH). Zaměstnanecký budget je roven 50% výnosu firmy, tj. 40 000,- Kč. Zaměstnanec čerpal dovolenou a nemá odměnu za podnikovou kulturu, pak je výpočet následovný:

 • 20 000,- Kč Hrubá mzda, tj. náklad pro budget 26 760,- Kč
 • 4 000,- Kč jako nárok na čerpání dovolené, tj. náklad pro budget 5 352,- Kč
 • 6 888,- Kč za činnost dle dohody o provedení práce, tj. náklad pro budget 6 888,- Kč
 • Celkový budget je pak součtem 26 760 + 5 352 + 6 888 = 39 000,- Kč (jelikož nebyla vyplacena zaměstnanci podniková kultura, snižuje se budget o 1 000,- Kč)
 • ČM je pak dle výpočtu pro rok 2022 rovna částce cca 26 185,- Kč

Příklad 4:

Zaměstnanec generuje výnos pro firmu 120 000,- Kč (tj. z položek Účetnictví a poradenství, dále DPH a KH). Zaměstnanecký budget je roven 50% výnosu firmy, tj. 60 000,- Kč. Zaměstnanec čerpal dovolenou a nemá odměnu za podnikovou kulturu, pak je výpočet následovný:

 • 20 000,- Kč Hrubá mzda, tj. náklad pro budget 26 760,- Kč
 • 4 000,- Kč jako nárok na čerpání dovolené, tj. náklad pro budget 5 352,- Kč
 • 10 000,- Kč za činnost dle dohody o provedení práce, tj. náklad pro budget 10 000,- Kč
 • 3 000,- Kč za činnost dle dohody o provedení činnosti, tj. náklad pro budget 3 000,- Kč
 • 10 380,- Kč odměna do hrubé mzdy, tj. náklad pro budget 13 888,- Kč
 • Celkový budget je pak součtem 26 760 + 5 352 + 10 000 + 3 000 + 13 888 = 59 000,- Kč (jelikož nebyla vyplacena zaměstnanci podniková kultura, snižuje se budget o 1 000,- Kč)
 • ČM je pak dle výpočtu pro rok 2022 rovna částce cca 39 061,- Kč

4. Mzdová účetní

Výpočet mzdy zaměstnance na pozici mzdová účetní je počítán z budgetu, který vygeneruje zaměstnanec na základě odvedené práce v závislosti na fakturaci ke klientovi.

 • Budget se počítá jako 50% výnosu, který firma BENE vyfakturuje za daný měsíc klientovi a to pro pozici senior účetní.
 • Budget se počítá jako 30%-40% výnosu, který firma BENE vyfakturuje za daný měsíc klientovi a to pro pozici junior účetní
 • Tento budget se pak rovná hrubé mzdě včetně povinných odvodů společnosti, nároku na dovolenou a ostatní náhrady/odměny.
 • Položky z fakturace, ze kterých se počítá budget je za položky „Mzdy HPP“ (50% = 125,- Kč), „Mzdy HPP oprava“ (50% =  125,- Kč), „Mzdy DPP“ (50% = 50,- Kč) a „Mzdy DPP oprava“ (50% = 50,- Kč) a to za zpracování mezd za předchozí 2 měsíce než je výplatní termín (tzn. mzdy za duben -> zpracovává zaměstnavatel v květnu -> počítá s položkami za březen)
 • V případě, že mzdová účetní zpracovává i finanční účetnictví, její budget se počítá stejným způsobem jako u budgetu u finančních účetní viz kapitola 3.
 • Podniková kultura viz kapitola 1. je započítána v tomto budgetu
 • Náhrada za dovolenou a ostatní náhrady nejsou položky nad rámec budgetu, ale jsou v něm započítané. Tzn. případná odměna se o tyto položky krátí tak, aby se součet hrubé mzdy, dovolené a ostatních odměn rovnal budgetu. Naopak se do budgetu nezapočítává případný stravenkový paušál, který je nad rámec budgetu jako benefit.
 • Zaměstnavatel si vyhrazuje právo vyplácet zaměstnanci mzdu i v rámci DPP a DPČ a to z důvodu, že zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele i jinou činnost, než kterou má uvedenou v pracovní smlouvě!
 • Zaměstnavatel si dále vyhrazuje právo na krácení budgetu v případě, že zaměstnanec neodvede svoji práci v požadované kvalitě a v termínu na základě pokynů a upozornění zaměstnavatele, tj. snížení až na 30% výnosu z fakturace.
 • V případě, že budget zaměstnance je nižší než základní mzda ujednaná v pracovní smlouvě, bude zaměstnanci vyplacená základní mzda a budget bude krácen v příští mzdě o tento rozdíl.

Příklad 1

Zaměstnanec generuje výnos pro firmu 20 000,- Kč (tj. z položek Účetnictví a poradenství, dále DPH a KH), dále zpracoval 300 HPP a 100 DPP (tj. 50% výnos pro firmu 37 500,- Kč za HPP a 5 000,- Kč za DPP). Zaměstnanecký budget je roven 50% výnosu firmy, tj. 52 500,- Kč (20 000/2 + 37 500 + 5000). Zaměstnanec neměl dovolenou a má nárok na odměnu za podnikovou kulturu, pak je výpočet následovný:

 • 23 000,- Kč Hrubá mzda, tj. náklad pro budget 30 774,- Kč
 • 1 000,- Kč za podnikovou kulturu, tj. náklad pro budget 1 338,- Kč
 • 10 000,- Kč za činnost dle dohody o provedení práce, tj. náklad pro budget 10 000,- Kč
 • 3 000,- Kč za činnost dle dohody o provedení činnosti, tj. náklad pro budget 3 000,- Kč
 • 5 522,- Kč odměna do hrubé mzdy, tj. náklad pro budget 7 388,- Kč
 • Celkový budget je pak součtem 30 774 + 1 338 + 10 000 + 3 000 + 7 388 = 52 500,- Kč
 • ČM je pak dle výpočtu pro rok 2022 rovna částce cca 35 466,- Kč

5. Mimořádné odměny

Zaměstnanec má dále nárok na odměnu nad rámec budgetu a to z těchto vykonaných činností:

 • Expresní příplatek za zpracování účetnictví (bude samostatná kapitola) a to ve výši 500,- Kč/ firma
 • Expresní zpracování mzdy HPP (bude samostatná kapitola) a to ve výši 150,- Kč/mzda za vyúčtovaný měsíc
 • Expresní zpracování mzdy DPP (bude samostatná kapitola) a to ve výši 50,- Kč/mzda za vyúčtovaný měsíc
 • Zpracování daně z příjmu právnických nebo fyzických osob a to ve výši 500,- Kč za zpracované přiznání
 • Zpracování ročního zúčtování daně zaměstnance konkrétního klienta a to ve výši 50,- Kč za jednoho zaměstnance
 • Zpracování silniční daně konkrétního klienta a to výši 100,- Kč za daňové přiznání

6. Práce za kolegu

V případě, že zaměstnanec dělá za kolegu jeho práci, vznikne v rámci Trella karta BENE + konkrétní rok a měsíc, kam budou vypisovat zaměstnanci práci, kterou dělali za jiného kolegu. Tato práce bude konkrétnímu kolegovi odečtena z jeho budgetu a přičtena tomu kolegovi, který jí zpracoval a to dle stejných pravidel popsaných v kapitolách 3. a 4.

 • V kartě vzniknou dva seznamy a to Mzdy a Účetnictví
 • V seznamu mezd bude napsáno vždy kdo dělal, za koho dělal , jakou firmu dělal a kolik toho dělal (HPP a DPP)
 • V seznamu účetnictví bude napsáno vždy kdo dělal, za koho dělal, jakou firmu dělal a za jaké období.

7. Ostatní benefity

Zaměstnanci nad rámec výplaty čerpají tyto benefity, kterými jsou:

 • Klouzavá pracovní doba
 • 5 dní dodatkové dovolené
 • Obědy placené zaměstnavatelem (případně stravenkový paušál)
  • Stravenkový paušál náleží v případě:
   • práce Home-office
   • zaměstnanec si neobjedná oběd od centrálního dodavatele obědového menu
 • Home-office
 • Firemní akce

Sídlo firmy

BENE CB spol. s r.o.
E. Rošického 460/12
370 05 České Budějovice
SKYPE jméno: Firma BENE CB spol. s r.o.
E-mail: office@benecb.cz

IČO: 26020718
DIČ: CZ26020718
vedená v OR u KS České Budějovice, oddlíl C vložka 9344

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:30
Polední pauza 11:00 - 12:00

Napište nám

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o cookies

BENE CB spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena © 2018